Zm.: rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.29.163

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 lipca 1973 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia.

Na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
W § 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia (Dz. U. z 1972 r. Nr 2, poz. 9) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych może przekazać uprawnienia, o których mowa w ust. 5, organom zatrudnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.