§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.262.2606

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2004 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. Nr 220, poz. 2180) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1.3 do rozporządzenia w pkt 7.1. w odnośniku (9) pod tabelą zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Do celów homologacji silnika bez urządzenia do dodatkowego oczyszczania spalin, na wniosek występującego o homologację, dopuszcza się nominalną masową zawartość siarki 0,050 % (minimum 0,03 % masy). W takim przypadku zmierzony poziom emisji cząstek stałych należy skorygować w górę, zgodnie z poniższym równaniem, w stosunku do wartości średniej podanej jako wartość nominalna dla paliwa o zawartości siarki (0,15 % masy):";

2)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
pkt 1.2.4. otrzymuje brzmienie:

"1.2.4. Dla uznania ważności testu parametr fa powinien spełniać warunek:

0,96 ≤ fa ≤ 1,06",

b)
w pkt 3.1.1. w ppkt 3 symbol "CO" zastępuje się symbolem "CO2",
c)
pkt 3.8.2.2. otrzymuje brzmienie:

"3.8.2.2. Sprawdzenie tłumienia przez wodę.

Sprawdzenie tłumienia przez wodę ma zastosowanie jedynie przy pomiarach stężenia gazu mokrego. Obliczenie tłumienia przez wodę ma zastosowanie jedynie przy pomiarach stężenia gazu mokrego. Obliczanie tłumienia przez wodę uwzględnia rozcieńczenie gazu wzorcowego NO dla punktu końcowego zakresu pomiarowego parą wodną i dostosowanie stężenia pary wodnej w mieszaninie do spodziewanego stężenia podczas badań. Gaz wzorcowy NO dla punktu końcowego zakresu pomiarowego o stężeniu od 80 % do 100 % pełnej skali normalnego zakresu roboczego powinien być przepuszczony przez (H)CLD, a wartość NO zarejestrowana jako D. Następnie gaz wzorcowy NO powinien być przepuszczony w formie pęcherzyków przez wodę o temperaturze pokojowej oraz przejść przez (H)CLD, a wartość NO należy zarejestrować jako C. Temperaturę wody określa się i rejestruje jako F. Ciśnienie nasycenia mieszaniny, które odpowiada temperaturze (F) wody płuczki, powinno być określone i zarejestrowane jako G. Stężenie pary wodnej (w %) w mieszaninie powinno być obliczane w następujący sposób:

i zarejestrowane jako H. Spodziewane stężenie rozcieńczonego gazu wzorcowego zakresu pomiarowego NO (w parze wodnej) powinno być obliczone w następujący sposób:

i zarejestrowane jako De. Dla spalin silnika o zapłonie samoczynnym maksymalne stężenie pary wodnej w spalinach (w %) oczekiwane podczas badań powinno być oszacowane - przy założeniu, że stosunek atomów H/C paliwa wynosi 1,8 do 1,0, na podstawie maksymalnego stężenia CO2 lub stężenia nierozcieńczonego gazu wzorcowego zakresu pomiarowego CO2 (A, zmierzonego zgodnie z pkt 3.8.2.1) - w następujący sposób:

Hm = 0,9 x A

Tłumienie wywołane przez wodę powinno być obliczone w następujący sposób:

i nie może być większe niż 3 % pełnej skali,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

De - spodziewane stężenie rozcieńczonego NO (ppm),

C - stężenie rozcieńczonego NO (ppm),

Hm - maksymalne stężenie pary wodnej (%),

H - aktualne stężenie pary wodnej (%).

Uwaga: Istotne jest, aby w gazie wzorcowym zakresu pomiarowego NO, stosowanym w tym sprawdzaniu, stężenie NO2 było minimalne, gdyż absorpcja NO2 przez wodę nie została uwzględniona w obliczeniach tłumienia.",

d)
w pkt 5.4. w ppkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) dla metody jednofiltrowej:

Jeżeli wykonuje się więcej niż jeden pomiar, to (Md/MDIL) lub (Md/VDIL) odpowiednio zastępuje się przez (Md/MDIL)aver lub (Md/VDIL)aver:

lub:

DF = 13,4/concCO2".