Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.38.354

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 24 lutego 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2))3) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki (Dz. U. Nr 103, poz. 478, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.";

2)
w § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W razie zbiegu uprawnień do dodatku za pracę na III zmianie i dodatku za pracę w porze nocnej, przysługuje jeden z tych dodatków - korzystniejszy dla pracownika.";

3)
w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kierowcy samochodu osobowego może być przyznane, za jego zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące poszczególne składniki wynagrodzenia (w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek za pracę w porze nocnej), uwzględniające liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca - jeżeli faktyczny czas pracy tego kierowcy w poszczególnych miesiącach nie ulega wahaniom i odpowiada liczbie godzin przyjętej do obliczenia wynagrodzenia.";

4)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
5)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
w tabeli I:
-
lp. 2 otrzymuje brzmienie:
123456
"2Zastępca naczelnego dyrektora,

dyrektor biura

XVIII-XX8wyższe8
główny księgowyregulują odrębne przepisy"
-
w lp. 5 kolumny 5 i 6 otrzymują brzmienie:
56
"regulują odrębne przepisy"
b)
w tabeli II:
-
w lp. 3 kolumny 5 i 6 otrzymują brzmienie:
56
"regulują odrębne przepisy"
-
w lp. 5 kolumny 5 i 6 otrzymują brzmienie:
56
"regulują odrębne przepisy"
6)
załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2005 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

3) Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) niniejsze rozporządzenie wydane jest na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 32, poz. 193, z 1998 r. Nr 42, poz. 248, z 1999 r. Nr 36, poz. 346, z 2000 r. Nr 27, poz. 334, z 2001 r. Nr 32, poz. 373, z 2003 r. Nr 25, poz. 213 oraz z 2004 r. Nr 45, poz. 421.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I 750- 910
II 760- 920
III 770- 940
IV 780- 980
V 790-1.020
VI 800-1.060
VII 810-1.110
VIII 820-1.170
IX 840-1.250
X 870-1.320
XI 900-1.400
XII 920-1.480
XIII 940-1.600
XIV 960-1.700
XV 990-1.810
XVI1.020-1.940
XVII1.050-2.070
XVIII1.080-2.200
XIX1.110-2.370
XX1.180-2.520
XXI1.290-2.680

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STANOWISK, MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH DLA DZIENNIKARZY

Lp.StanowiskoKwota w złotychWymagane kwalifikacje
wynagrodzenie zasadniczedodatek funkcyjnywykształcenieliczba lat pracy dziennikarskiej
123456
1Redaktor naczelny1.380-2.250990-1.180wyższe6
2Zastępca redaktora naczelnego1.300-2.240590-1.080wyższe5
3Sekretarz redakcji1.200-2.160310-840wyższe5
4Kierownik działu1.160-2.100200-320wyższe4
5Starszy redaktor1.160-2.100-wyższe3
6Redaktor860-1.560-wyższe1
7Aplikant760-wyższe-