Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.57.287

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 1984 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2 i art. 24 ust. 2 oraz w związku z art. 43 ust. 1-3, art. 44, 46 i 53 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1983 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych (Dz. U. Nr 44, poz. 206 i Nr 58, poz. 263) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone w rubryce 3 (tabela II) obowiązują od dnia 1 stycznia 1985 r., a w odniesieniu do pracowników urzędów terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego oraz pracowników urzędów skarbowych - od dnia 1 października 1984 r."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.