Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w... - Dz.U.2004.164.1715 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.164.1715

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lipca 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.1)), a także w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484), art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.2)), art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454) oraz na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 155, poz. 1633) w załączniku nr 3 w XV. Tabeli stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części I lp. 11 otrzymuje brzmienie:
123456
"11.Inspektor,

statystyk,

starszy księgowy

IX-XII-wyższe-
sekretarz: Prezesa i zastępcy Prezesaśrednie2
referent prawnywyższe prawnicze-"

2) w części III:

a)
lp. 6 otrzymuje brzmienie:
123456
"6.Kierownik magazynuIX-X2średnie3
dyspozytor-
sekretarka-maszynistka-
starszy operator urządzeń przygotowania danychVIII-X2"
b)
w lp. 8 w kolumnie 4 cyfrę "5" zastępuje się oznaczeniem "-".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 2 maja 2004 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.