Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych... - Dz.U.2006.38.260 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.38.260

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lutego 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Na podstawie art. 471 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 24, poz. 296, z późn. zm.2)) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2006 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 34, poz. 391, z 2003 r. Nr 33, poz. 265, z 2004 r. Nr 45, poz. 417 oraz z 2005 r. Nr 34, poz. 307.

ZAŁĄCZNIK 

TABELA STANOWISK, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

Lp.StanowiskoKwota w złotychWymagane kwalifikacje
wynagrodzenie zasadniczedodatek funkcyjnywykształcenieliczba lat pracy
123456
1Szef gabinetu politycznego Prezesa Rady Ministrów7.2002.080wyższe7
2Szef gabinetu politycznego wiceprezesa Rady Ministrów, główny doradca Prezesa Rady Ministrów6.5401.980wyższe7
3Szef gabinetu politycznego ministra lub innego członka Rady Ministrów5.9301.770wyższe7
4Doradca w gabinecie politycznym Prezesa Rady Ministrów4.360 - 5.380-wyższe5
5Doradca w gabinecie politycznym wiceprezesa Rady Ministrów3.900 - 5.220-wyższe5
6Doradca w gabinecie politycznym ministra lub innego członka Rady Ministrów3.550 - 4.610-wyższe5
7Doradca lub pełniący funkcję doradcy osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe inne niż wymienione w lp. 1-33.400 - 4.160-wyższe5
8Asystent polityczny Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra lub innego członka Rady Ministrów oraz innej osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe2.530 - 3.090-wyższe2