Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych... - Dz.U.2005.34.307 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.34.307

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 lutego 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Na podstawie art. 471 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 24, poz. 296, z 2001 r. Nr 34, poz. 391, z 2003 r. Nr 33, poz. 265 oraz z 2004 r. Nr 45, poz. 417) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2005 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

ZAŁĄCZNIK

TABELA

STANOWISK, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

Lp.StanowiskoKwota w złotychWymagane kwalifikacje
wynagrodzenie zasadniczedodatek funkcyjnywykształcenieliczba lat pracy
123456
1.Szef gabinetu politycznego Prezesa Rady Ministrów7.1002.050wyższe7
2.Szef gabinetu politycznego wiceprezesa Rady Ministrów, główny doradca Prezesa Rady Ministrów6.4501.950wyższe7
3.Szef gabinetu politycznego ministra lub innego członka Rady Ministrów5.8501.750wyższe7
4.Doradca w gabinecie politycznym Prezesa Rady Ministrów4.300 - 5.300-wyższe5
5.Doradca w gabinecie politycznym wiceprezesa Rady Ministrów3.850 - 5.150-wyższe5
6.Doradca w gabinecie politycznym ministra lub innego członka Rady Ministrów3.500 - 4.550-wyższe5
7.Doradca lub pełniący funkcję doradcy osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe inne niż wymienione w lp. 1-33.350 - 4.100-wyższe5
8.Asystent polityczny Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra lub innego członka Rady Ministrów oraz innej osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe2.500-3.050-wyższe2