§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.78.652

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 2009 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. Nr 235, poz. 1589) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Rezerwy celowe tworzy się, aktualizuje co do wysokości oraz rozwiązuje najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał, w którym dokonano przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych, z zastrzeżeniem ust. 5.",

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Rezerwy celowe Banku Gospodarstwa Krajowego wynikające ze zobowiązań pozabilansowych o charakterze finansowym i gwarancyjnym, związanych z obsługą funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw lub w ramach realizacji przez ten bank programów rządowych, tworzy się, aktualizuje co do wysokości oraz rozwiązuje na podstawie modelu ryzyka kredytowego, o którym mowa w § 2 ust. 5.";

2)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w cz. I dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Ekspozycje kredytowe wynikające ze zobowiązań pozabilansowych o charakterze finansowym i gwarancyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego, udzielonych z funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw lub w ramach realizacji przez ten bank programów rządowych, klasyfikuje się na podstawie modelu ryzyka kredytowego, o którym mowa w § 2 ust. 5.";

3)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
w ust. 2 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego udzielone z funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw;

5) gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego udzielone w ramach realizacji przez ten bank programów rządowych;",

b)
w ust. 3 pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego udzielone z funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw;

9) gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego udzielone w ramach realizacji przez ten bank programów rządowych;".