Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.42.298

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 7 listopada 1968 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad stosowania odpowiednich szczebli stawek uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 20, poz. 122) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie zasad stosowania odpowiednich szczebli stawek uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 20, poz. 130) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) psychologów zatrudnionych w poradniach przeciwalkoholowych".

§  2.
1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1969 r.
2. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może na obszarze swego działania wprowadzić w życie przepisy rozporządzenia przed dniem 1 stycznia 1969 r., jednak nie wcześniej niż z dniem 1 grudnia 1968 r.