Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz zasad obliczania wyniku... - Dz.U.1994.115.554 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz zasad obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.115.554

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 listopada 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 października 1994 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz zasad obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli.

Na podstawie art. 58 pkt 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344, z 1993 r. Nr 5, poz. 21 i Nr 44, poz. 201 oraz z 1994 r. Nr 4, poz. 17), w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1990 r. w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz zasad obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli (Dz. U. z 1991 r. Nr 6, poz. 23 i z 1992 r. Nr 12, poz. 48) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w walucie polskiej na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów, a w przypadku rozliczeń w walutach obcych - również w tych walutach. Dopuszcza się prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnych groszach. Jeżeli podlegające księgowaniu dowody wystawione zostały w groszach, kwoty stanowiące przedmiot zapisów w księdze zaokrągla się w ten sposób, że kwoty do 0,49 grosza pomija się, a kwoty od 0,50 grosza do 0,99 grosza zaokrągla się do grosza. Zaokrąglone kwoty zamieszcza się na dowodach podlegających wpisaniu do księgi w sposób ustalony dla dokonywania poprawek w treści dowodów.",

2)
w załącznikach nr 5 i 6 skreśla się wyrazy "tysiącach".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.