Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz obliczania wyniku... - Dz.U.1992.12.48 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.12.48

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 stycznia 1992 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli.

Na podstawie art. 58 pkt 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1990 r. w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz zasad obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli (Dz. U. z 1991 r. Nr 6, poz. 23) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w walucie polskiej na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów, a w przypadku rozliczeń w walutach obcych - również w tych walutach. Dopuszcza się prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnych stu złotych. Jeżeli podlegające księgowaniu dowody wystawione zostały w złotych, kwoty stanowiące przedmiot zapisów w księdze zaokrągla się w ten sposób, że kwoty do 49 złotych pomija się, a kwoty od 50 do 99 złotych zaokrągla się do pełnych stu złotych. Zaokrąglone kwoty zamieszcza się na dowodach podlegających wpisaniu do księgi w sposób ustalony dla dokonywania poprawek w treści dowodów."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych począwszy od dnia 1 stycznia 1992 r.