§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.94.457

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 1994 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz. U. Nr 10, poz. 35 i Nr 124, poz. 554, z 1992 r. Nr 96, poz. 476 i z 1993 r. Nr 46, poz. 208) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 3 skreśla się drugie zdanie;
2)
w § 5 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "złotych polskich" zastępuje się wyrazami "waluty polskiej";
3)
w § 7 w ust. 2 wyrazy "na złote" zastępuje się wyrazami "na walutę polską";
4)
w § 23 w ust. 5, 7 i 8 wyrazy "na złote polskie" zastępuje się odpowiednio wyrazami "na walutę polską".