Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.94.457

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 sierpnia 1994 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27 i z 1993 r. Nr 18, poz. 82), art. 51 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344 i z 1994 r. Nr 76, poz. 344), art. 87 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 39, poz. 176, z 1986 r. Nr 39, poz. 192, z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 6, poz. 33, z 1990 r. Nr 6, poz. 36 i 37 i Nr 14, poz. 87, z 1991 r. Nr 83, poz. 373, Nr 111, poz. 480 i Nr 115, poz. 496, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1994 r. Nr 90, poz. 419) i art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646) oraz w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz. U. Nr 10, poz. 35 i Nr 124, poz. 554, z 1992 r. Nr 96, poz. 476 i z 1993 r. Nr 46, poz. 208) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 3 skreśla się drugie zdanie;
2)
w § 5 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "złotych polskich" zastępuje się wyrazami "waluty polskiej";
3)
w § 7 w ust. 2 wyrazy "na złote" zastępuje się wyrazami "na walutę polską";
4)
w § 23 w ust. 5, 7 i 8 wyrazy "na złote polskie" zastępuje się odpowiednio wyrazami "na walutę polską".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.