Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.46.208

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 maja 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27 i z 1993 r. Nr 18, poz. 82), art. 51 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, poz. 150, Nr 94, poz. 421, Nr 107, poz. 464 i Nr 110, poz. 475 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85, Nr 33, poz. 143 i Nr 64, poz. 322), art. 87 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 39, poz. 176, z 1986 r. Nr 39, poz. 192, z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 6, poz. 33, z 1990 r. Nr 6, poz. 36 i 37 i Nr 14, poz. 87, z 1991 r. Nr 83, poz. 373, Nr 111, poz. 480 i Nr 115, poz. 496 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) oraz art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 110, poz. 475, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 53, poz. 251 oraz 1993 r. Nr 28, poz. 127) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz. U. Nr 10, poz. 35 i Nr 124, poz. 554 oraz z 1992 r. Nr 96, poz. 476) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie:

"18) «cena zakupu» - cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, a przy imporcie powiększoną ponadto o cło, podatek importowy od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy i podatek akcyzowy,

19) «cena nabycia» - cenę zakupu powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem, a w szczególności koszty transportu oraz załadunku i wyładunku, a ponadto o podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy - w części nie podlegającej odliczeniu od podatku od towarów i usług,"

b)
pkt 23 i 24 otrzymują brzmienie:

"23) «cena sprzedaży netto» - cenę sprzedaży zmniejszoną o należny podatek obrotowy oraz o podatek akcyzowy, a także powiększoną o przypadające dotacje przedmiotowe, jeżeli jednostka ma prawo do ich otrzymania,

24) «cena sprzedaży na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych» - cenę sprzedaży netto, a także przeciętną cenę sprzedaży netto w miesiącu, na który przypada ten dzień, jeżeli ceny ulegały istotnym zmianom, a przeciętna cena sprzedaży netto w tym miesiącu jest niższa od ceny na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych,"

c)
dodaje się nowy pkt 25 w brzmieniu:

"25) «przychód ze sprzedaży» - należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży rzeczowych składników majątku, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług,",

d)
dotychczasowe pkt 25-27 oznacza się jako pkt 26-28,
2)
w § 15 w ust. 3 w zdaniu drugim po wyrazach "cen sprzedaży" dodaje się wyraz "netto",
3)
w § 37 w ust. 1 po wyrazach "ceny ich sprzedaży" dodaje się wyraz "netto",
4)
w § 43 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "§ 1 ust. 1 pkt 3" zastępuje się wyrazami "§ 1 ust. 1 pkt 4",
5)
w § 47:
a)
skreśla się ust. 2,
b)
dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 2;
6)
w załączniku do rozporządzenia w "Rachunku wyników" po stronie "Koszty i straty" w poz. A cyfra VI otrzymuje brzmienie:

"VI. Obciążenia przychodów ze sprzedaży

1) Podatek obrotowy

2) Podatek akcyzowy

3) Inne obciążenia przychodów".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 1993 r.