Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.57.337

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 sierpnia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych.

Na podstawie art. 41 pkt 1-3, w związku z art. 11 ust. 3 i 3a, art. 18 ust. 6 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1984 r. Nr 49, poz. 253, z 1989 r. Nr 29, poz. 155 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198) oraz art. 191 § 3 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 21, poz. 124, z 1988 r. Nr 20, poz. 134, z 1989 r. Nr 20, poz. 107 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 4, poz. 19 i Nr 43, poz. 251) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych (Dz. U. Nr 52, poz. 268 i z 1988 r. Nr 29, poz. 201) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule rozporządzenia skreśla się wyrazy "oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych",
2)
w podstawie prawnej wyrazy "art. 41 pkt 1-3 " zastępuje się wyrazami "art. 41 pkt 1 i 2",
3)
w § 1 w pkt 8 skreśla się wyrazy "oraz zarządy centralnych związków spółdzielczych i Zarządu Centralnego Związku Rzemiosła",
4)
w § 5 w ust. 2 po zdaniu pierwszym dodaje się zdania w brzmieniu:

"Dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu trwania zajęć praktycznych odbywanych w sali porodowej przez uczniów, którzy ukończyli 18 rok życia, pobierających naukę w policealnych studiach zawodowych w zawodzie położna - do 12 godzin na dobę, przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin tych zajęć, ustalonego w planie nauczania. Przedłużenie czasu zajęć następuje w uzgodnieniu między szkołą a zakładem pracy.",

5)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Zajęcia praktyczne w warsztatach prowadzą z uczniami nauczyciele, a z młodocianymi instruktorzy praktycznej nauki zawodu - pracownicy zakładów pracy kierujących młodocianych na te zajęcia.

2. W warsztatach prowadzących działalność w formie wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo gospodarstw pomocniczych, których koszty działalności są pokrywane w pełni z dochodów własnych uzyskiwanych ze sprzedaży produkcji lub usług, zajęcia praktyczne z uczniami mogą być prowadzone również przez instruktorów praktycznej nauki zawodu - pracowników warsztatów. Decyzje w tych sprawach podejmuje dyrektor szkoły, przy której zostało utworzone gospodarstwo pomocnicze.",

6)
w § 14 w ust. 2 w pkt 1 dodaje się na końcu wyrazy "lub spośród pracowników warsztatów, o których mowa w § 8 ust. 2 - instruktorów praktycznej nauki zawodu",
7)
w § 17 w ust. 4 wyrazy "Terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw zatrudnienia i spraw socjalnych stopnia wojewódzkiego" zastępuje się wyrazem "Wojewoda",
8)
skreśla się § 18,
9)
§ 19 i 20 otrzymują brzmienie:

"§ 19. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 zakłady pracy i szkoły, które prowadzą praktyczną naukę zawodu uczniów i młodocianych, wydatki ponoszone z tego tytułu wliczają w ciężar kosztów działalności.

2. Zakłady pracy i szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują z Funduszu Pracy zwrot niektórych wydatków związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu. Rodzaje tych wydatków określają odrębne przepisy.

§ 20. Kierownik rejonowego urzędu rządowej administracji ogólnej, właściwy ze względu na miejsce siedziby zakładu pracy lub szkoły prowadzącej praktyczną naukę zawodu, dokonuje zwrotu wydatków, o których mowa w § 19 ust. 2, na podstawie udokumentowanego rozliczenia, przedstawionego w terminie ustalonym z tym kierownikiem.",

10)
skreśla się rozdział 4 (§ 24 i 24a).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.