Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.29.201

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 sierpnia 1988 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych.

Na podstawie art. 41 pkt 1-3, w związku z art. 11 ust. 3 i 3a, art. 18 ust. 6 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1975 r. Nr 45, poz. 234 i z 1984 r. Nr 49, poz. 253) oraz art. 191 § 3 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 21, poz. 124 oraz z 1988 r. Nr 20, poz. 134) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych (Dz. U. Nr 52, poz. 268) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 13 w ust. 3 dodaje się na końcu wyrazy "wyznaczonych przez kierownika zakładu pracy",
2)
w § 15 w ust. 6 i w § 23 w ust. 5 po wyrazach "dodatek dewizowy" dodaje się wyrazy "oraz inne świadczenia",
3)
w § 19 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "oraz składek na ich ubezpieczenie społeczne" skreśla się,
4)
§ 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. 1. Zakłady pracy zatrudniające absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, dla których nie prowadziły praktycznej nauki zawodu, są zobowiązane do ponoszenia kosztów kształcenia tych absolwentów w okresie pierwszych trzech lat ich zatrudnienia, w terminie określonym w ust. 3.

2. Wysokość kosztów kształcenia absolwentów zasadniczych szkół zawodowych ogłasza corocznie Minister Edukacji Narodowej.

3. Zakłady pracy dokonują wpłat z tytułu ponoszenia kosztów kształcenia w ciągu jednego miesiąca po upływie każdego roku kalendarzowego, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia absolwenta w danym zakładzie, ustalonej w oparciu o koszt kształcenia absolwenta obowiązujący w dniu podjęcia przez absolwenta pierwszego zatrudnienia.

4. Zakład pracy nie ponosi kosztów kształcenia w okresie pełnienia przez absolwenta służby wojskowej (zasadniczej służby w obronie cywilnej, służby zastępczej), przy czym okres pełnienia tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymienionego w ust. 1.

5. Wpłaty z tytułu ponoszenia kosztów kształcenia dokonuje się na rachunek funduszu pomocy szkole w województwie właściwym dla siedziby szkoły, którą absolwent ukończył.",

5)
po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:

"§ 24a. 1. Obowiązek, o którym mowa w § 24 ust. 1, nie dotyczy:

1) jednostek i zakładów budżetowych,

2) zakładów pracy przy zatrudnianiu:

a) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych specjalnych,

b) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy są inwalidami,

3) spółdzielni - jeżeli zatrudniają absolwentów zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych i utrzymywanych przez zrzeszający te spółdzielnie centralny związek spółdzielczy, a spółdzielni pracy zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy także przy zatrudnianiu absolwentów innych zasadniczych szkół zawodowych, jeżeli liczba oddziałów w szkołach zawodowych dla niepracujących, prowadzonych i utrzymywanych przez Centralny Związek Spółdzielczości Pracy, nie zmniejszy się w stosunku do 1987 r.,

4) organizacji społecznych nie prowadzących działalności gospodarczej,

5) indywidualnych gospodarstw rolnych,

6) zakładów pracy, które zatrudniają absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w miejsce:

a) wyszkolonych w danym roku w tych zakładach młodocianych pracowników, którzy po zakończeniu nauki zawodu rozwiązali umowę o pracę lub porzucili pracę w tych zakładach,

b) uczniów zasadniczych szkół zawodowych, którzy co najmniej ostatni rok zajęć praktycznych odbywali w tych zakładach i nie podjęli w nich pracy,

7) nowo uruchamianych rzemieślniczych zakładów pracy w okresie korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego

2. Właściwy kurator oświaty i wychowania może zwolnić z obowiązku, o którym mowa w § 24 ust. 1

1) całkowicie lub częściowo zakład pracy, który poniósł znaczny wkład na wyposażanie szkół zawodowych (warsztatów szkolnych, pracowni) w urządzenia i inne pomoce dydaktyczne oraz materiały i surowce,

2) zakład pracy zatrudniający absolwenta skierowanego do pracy przez terenowy organ administracji państwowej wykonujący pośrednictwo pracy."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1988 r.