Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.30.173

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lipca 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 maja 1963 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł.

Na podstawie art. 8 ust. 4 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1955 r. Nr 23, poz. 143, z 1956 r. Nr 55, poz. 251 i z 1957 r. Nr 32, poz. 140) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł (Dz. U. Nr 26, poz. 154, z 1958 r. Nr 62, poz. 307, z 1959 r. Nr 61, poz. 362, z 1960 r. Nr 41, poz. 248, z 1961 r. Nr 2, poz. 7 i z 1962 r. Nr 24, poz. 108) wprowadza się następujące zmiany:
1) po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli podatnik zakontraktował produkcję z całej powierzchni zajętej w gospodarstwie pod uprawę gruntową warzyw (wraz z nasiennictwem), krzewów owocowych i roślin zielnych owocujących ponad powierzchnie określone w § 3 pkt 1 bądź pkt 2 lub pkt 3 i umowę kontraktacyjną wykonał, wówczas przychód z obszaru zakontraktowanego, określony w § 5 ust. 1 pkt 1, nie podlega doliczeniu do podstawy opodatkowania.";

2) dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 5.
§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1964 r. i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 1964.