Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.31.113

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 lutego 1994 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

Na podstawie art. 26 ust. 4 i art. 70 ust. 1 oraz w związku z art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254), art. 6 ust. 3, art. 56 pkt 2 i art. 101 ust. 3 oraz w związku z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 10, poz. 36), jak również na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 53, poz. 342, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 57, poz. 278) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazach "kategoria E -" dodaje się wyraz "trwale";
2)
w § 2:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W razie stwierdzenia kilku chorób i ułomności przy określaniu zdolności do czynnej służby wojskowej rozpatruje się łącznie wszystkie ograniczenia spowodowane tymi chorobami i ułomnościami. Osobę badaną można w takim wypadku zaliczyć do niższej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, niż wynikałoby to z kategorii zdolności ustalonej dla poszczególnych chorób i ułomności; w takim wypadku decyduje ocena ogólnej sprawności psychofizycznej badanego.";

3)
w § 3:
a)
w ust. 3 wyrazy "(ust. 1 pkt 6)" zastępuje się wyrazami "(ust. 1 pkt 3 i 6)",
b)
w ust. 4:
wyrazy "w ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "w ust. 1-3",
w pkt 1 wyrazy "w ust. 1 pkt 1-4" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 pkt 1, 2 i 4",
w pkt 3 wyrazy "(ust. 1 pkt 6)" zastępuje się wyrazami "(ust. 1 pkt 3 i 6)";
4)
w § 5 w ust. 2:
a)
na wstępie po wyrazie "rejonowych" dodaje się wyraz "wojskowych",
b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) orzekanie o związku obrażeń lub śmierci ze służbą wojskową osób powołanych do czynnej służby wojskowej lub z niej zwolnionych, które uległy wypadkowi w czasie bezpośredniej drogi do jednostki lub z powrotem,";

5)
w § 9 w pkt 2 pod lit. b) po wyrazach "w § 5 ust. 1 pkt 2" dodaje się wyrazy "oraz ust. 2 pkt 1 i 2";
6)
w § 11 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) orzekanie o uprawnieniu członków rodzin żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych oraz członków ich rodzin do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia.";

7)
w § 13:
a)
w ust. 2:
-
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) żołnierzy zawodowych i niezawodowych, którzy ulegli wypadkom pozostającym w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej lub u których choroba powstała w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, w celu określenia trwałego uszczerbku na zdrowiu,"

-
dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

"8) osoby ubiegające się o przyjęcie lub przewidziane do:

a) zawodowej służby wojskowej,

b) służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego,

c) szkolenia na skoczków spadochronowych, nurków lub płetwonurków,

d) służby w innych specjalnościach,

9) junaków oddziałów obrony cywilnej, w sprawach określonych w pkt 2 i pkt 4,"

-
dotychczasowy pkt 8 oznacza się jako pkt 10,
b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Żołnierza zawodowego kieruje się na jego wniosek do wojskowej komisji lekarskiej:

1) gdy stan jego zdrowia uniemożliwia mu pełnienie czynnej służby wojskowej lub służby na zajmowanym stanowisku służbowym,

2) w każdym czasie, a w szczególności w okresie poprzedzającym zwolnienie go z zawodowej służby wojskowej.";

8)
w § 14:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wojskowy komendant uzupełnień w stosunku do:

a) żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej niezwłocznie po zgłoszeniu się do wojskowej komendy uzupełnień, z wyjątkiem tych żołnierzy, których powodem zwolnienia ze służby był stan zdrowia, oraz skierowanych na własny wniosek do wojskowej komisji lekarskiej w okresie poprzedzającym zwolnienie z zawodowej służby wojskowej,

b) żołnierzy rezerwy,

c) poborowych,

d) studentów szkół wyższych podlegających obowiązkowi odbywania zajęć wojskowych oraz absolwentów tych szkół przeznaczonych do odbycia przeszkolenia wojskowego,

e) osób, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 i § 13 ust. 2 pkt 8 i 9,"

b)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dowódcy jednostek wojskowych, w wypadkach o których mowa w § 13 ust. 4 - w stosunku do podległych żołnierzy,";

9)
w § 18:
a)
w ust. 4 po wyrazach "po zakończeniu leczenia" dodaje się wyrazy "jednakże nie później niż przy zwolnieniu ze służby wojskowej" oraz dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

"Wojskowa komisja lekarska orzeka o stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu z urzędu, jeżeli podczas badania stwierdziła chorobę powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.",

b)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Żołnierzom, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 i § 14 ust. 1 pkt 2 lit. a), komisja lekarska niezależnie od określenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, o których mowa w § 1 (według grupy IV), określa jednocześnie zdolność do służby wojskowej według grupy II.";

10)
w § 20:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Jeżeli przy orzekaniu zdolności do czynnej służby wojskowej komisja lekarska stwierdzi u badanego kilka schorzeń lub ułomności pozostających w związku ze służbą wojskową, z których jedno pojedynczo lub łącznie z innymi jest przyczyną niezdolności do służby, to niezdolność do służby ustala się jako pozostającą w związku ze służbą wojskową.";

11)
w § 27:
a)
w ust. 1 wyrazy "ust. 3 i 4" zastępuje się wyrazami "ust. 3",
b)
skreśla się ust. 4;
12)
w § 28 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) żołnierzom zawodowym - jednorazowo na okres 1-2 miesięcy, łącznie nie więcej niż 6 miesięcy, po uprzednim wykorzystaniu 6 miesięcy zwolnień od wykonywania obowiązków służbowych,"

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) żołnierzom pełniącym służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz żołnierzom pełniącym nadterminową zasadniczą służbę wojskową - jednorazowo na okres do 30 dni - łącznie w czasie tej służby do 3 miesięcy,";

13)
§ 35 otrzymuje brzmienie:

"§ 35. 1. Wojskowa komisja lekarska, która wydała orzeczenie w trybie przepisów § 24 ust. 3, § 32 ust. 3 i 4 lub § 34, zawiadamia właściwą komisję lekarską na piśmie o utrzymaniu w mocy orzeczenia lub jego uchyleniu oraz o trybie wydania nowego orzeczenia; do komisji przesyła się również nowe orzeczenie oraz dokumentację orzeczniczo-lekarską.

2. O rozpatrzeniu odwołania (sprzeciwu) wojskowa komisja lekarska powiadamia osobę zainteresowaną.

3. Przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej, która wydała orzeczenie w trybie określonym w ust. 1, przesyła kopię orzeczenia do dowódcy macierzystej jednostki wojskowej (szefa wojskowego biura emerytalnego, a w przypadku żołnierza rezerwy - do komendanta właściwej wojskowej komendy uzupełnień), kierującego żołnierza do wojskowej komisji lekarskiej.";

14)
w załączniku nr 1, stanowiącym "Wykaz chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej":
a)
w objaśnieniach szczegółowych do grupy III w lit. a) po wyrazach "na żołnierzy zawodowych" dodaje się wyrazy "i do służby w Kompanii Reprezentacyjnej WP",
b)
w objaśnieniach szczegółowych do § 3 pkt 5 skreśla się wyrazy "Kandydatów na żołnierzy zawodowych należy kierować do konsultacji psychiatrycznej. W przypadku stwierdzenia świeżych blizn, kandydatów należy uznawać za niezdolnych.",
c)
w § 34 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1234567
341Skrzywienie i wady kręgosłupa, wrodzone lub nabyte, nie upośledzające lub upośledzające nieznacznie sprawność ustrojuAAN/ZZ
d)
w § 38:
pkt 6 otrzymuje brzmienie:
1234567
386Zastawkowe wady serca bez powikłań, nie upośledzające sprawności fizycznej (klasa czynnościowa I)DDNZ
pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:
3811Izolowane wypadanie płatka zastawki dwudzielnej (trójdzielnej) nie powodujące zaburzeń sprawności ustrojuA/DA/DNZ/N
12Zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnej(trójdzielnej) powodujący zaburzenia sprawności ustrojuD/ED/ENN/Z
e)
objaśnienia szczegółowe do § 38 pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

"pkt 11. Rozpoznanie wymaga potwierdzenia echokardiograficznego. Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej (trójdzielnej) bez fali zwrotnej z prawidłową wielkością jam serca i bez zaburzeń rytmu serca należy kwalifikować do kat. «A».

pkt 12. Za zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnej (trójdzielnej) należy uznawać wypadanie płatka (płatków) z objawami ich zwyrodnienia, falą zwrotną i (lub) zaburzeniami rytmu serca.",

f)
w § 43 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
1234567
434Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicyA/DA/DNZ
g)
w objaśnieniach szczegółowych do § 41, 42 i 43 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

"Osoby z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy w okresie remisji bez zmian w badaniu gastroskopowym lub radiologicznym należy kwalifikować do kat. «A».",

h)
w § 44 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1234567
441Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych nie upośledzające sprawności ustrojuAANZ
2Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych upośledzające sprawność ustrojuDDNZ/N
i)
w § 47 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
1234567
474Żylaki odbytu z owrzodzeniami lub żylaki nawrotoweDDNZ/N
j)
w § 49 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
1234567
493Kamica układu moczowego, z okresowym wydalaniem złogów, udokumentowana radiologicznieA/DA/DNZ/N
k)
w § 78 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1234567
781Zwichnięcie nawykowe dużych stawówDDNN/Z
15)
w załączniku nr 2, stanowiącym "Wykaz chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w powietrzu i do służby naziemnego zabezpieczenia lotów oraz do służby inżynieryjno-lotniczej", w § 38 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
12345678
383Choroba wieńcowaNNNN/ZN/Z
4Przebyty zawał mięśnia sercowegoNNNN/ZN/Z
16)
w załączniku nr 3, stanowiącym "Wykaz chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby na okręcie w specjalnościach morskich marynarki wojennej":
a)
w § 1:
pkt 4 otrzymuje brzmienie:
123456789
14Słaba budowa ciałaN/ZII-IVZ/NII-IVZ/NII-IV
pkt 8 otrzymuje brzmienie:
123456789
18Otyłość upośledzająca sprawność ustrojuN-N-N-
b)
po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
123456789
4a1Organiczne schorzenia naczyń limfatycznych nieznacznie upośledzające sprawność ustrojuNNNNNN
2Schorzenia naczyń limfatycznych upośledzające sprawność ustrojuNNNNNN
c)
w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
123456789
121Ostrość wzroku jednego oka, obu oczu poniżej 0,8, nie mniejsza niż 0,5, bez korekcji szkłamiZ/NII i VZ/NII i IVZ/NII i IV
d)
w § 23 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
123456789
231Braki i wady uzębienia, z utratą zdolności żucia do 67%, przy zachowanych zębach przednichN/ZII-IVZIVZIV
e)
w objaśnieniach szczegółowych do § 23 pkt 1 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

"U kandydatów do służby na okręcie w specjalnościach morskich braki powierzchni żucia nie mogą przekraczać 50%.",

f)
w § 46 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
123456789
463Żylaki odbytu bez owrzodzeńN-Z/NII-IVZ/NII-IV
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.