Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.28.121

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1978 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 listopada 1978 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.

Na podstawie art. 13 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1975 r. Nr 34, poz. 188) po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki (Dz. U. z 1975 r. Nr 35, poz. 193, z 1976 r. Nr 40, poz. 237 i z 1978 r. Nr 23, poz. 105) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. 1. Przepisy § 1-16 stosuje się odpowiednio do zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego, pogrzebowego i wyrównawczego, z zastrzeżeniami wynikającymi z ust. 2, 3 i 4.

2. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi pełne wynagrodzenie, z wyjątkiem składników wynagrodzenia nie mających charakteru stałego, wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wynagrodzenie za dyżury zakładowe pełnione przez pracownice medyczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego w przeciętnej miesięcznej jego wysokości osiągniętej w okresie zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych przed miesiącem, w którym powstało prawo do zasiłku.

4. Przepis ust. 2 i 3 stosuje się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku pogrzebowego.",

2) w załączniku nr 2 w pkt 7 skreśla się wyrazy "a dla pracowników medycznych - również wynagrodzenie za dyżury zakładowe".
§  2. Zasiłek macierzyński, do którego prawo powstało przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, oblicza się począwszy od dnia 1 grudnia 1978 r. według zasad wynikających z rozporządzenia.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 grudnia 1978 r.