Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.49.299

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 listopada 1966 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa.

Na podstawie art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 29, poz. 172) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa (Dz. U. z 1958 r. Nr 15, poz. 67 i Nr 48, poz. 237, z 1960 r. Nr 32, poz. 178 oraz z 1962 r. Nr 42, poz. 200) wprowadza się następującą zmianę:

§ 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sołtys i pozostający na jego wyłącznym utrzymaniu członkowie jego rodziny otrzymują pomoc leczniczą w zakresie i na zasadach przewidzianych dla pracowników i członków rodzin pracowników."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1967 r.