Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.50.272

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 maja 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 kwietnia 1995 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach.

Na podstawie art. 51 ust. 3 i art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 10, poz. 36) oraz art. 66 i 90 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 165) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach (Dz. U. Nr 89, poz. 444) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 po wyrazach "służbie wojskowej" dodaje się po przecinku wyrazy "w tym również żołnierze zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo z pozostawieniem w dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej";
2)
w § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do żołnierza zwolnionego z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo z pozostawieniem w dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej.";

3)
w § 12 wyrazy "Szefa Zarządu" zastępuje się wyrazami "Dyrektora Departamentu".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.