Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.131.617

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 listopada 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 33, Nr 90, poz. 405 i Nr 106, poz, 496) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych (Dz. U. Nr 72, poz. 312) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) właściwym organie - rozumie się przez to organ, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401 i Nr 106, poz. 496).";

2)
w § 4 w pkt 1, w § 7 w ust. 2 w pkt 2 i w § 9 w pkt 1 wyrazy "planu realizacyjnego" zastępuje się wyrazami "zagospodarowania terenu";
3)
w § 11:
a)
w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "planie realizacyjnym" zastępuje się wyrazami "projekcie zagospodarowania terenu" i skreśla się oznaczenie ust. 1,
b)
skreśla się ust. 2;
4)
w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Właściwy organ ustala opłaty adiacenckie, w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z informacjami zawartymi w uchwale rady gminy.";

5)
w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Właściwy organ, po podjęciu przez radę gminy uchwały, ustala, w drodze decyzji, wysokość należności wynikającej z rozliczenia kosztów, o których mowa w ust. 1, oraz sposób i termin ich spłaty."

Przepisy § 1 mają zastosowanie również do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.