Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.32.216

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 sierpnia 1968 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych.

Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 29, poz. 172) i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1961 r. Nr 18, poz. 94) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 67, poz. 332 i z 1966 r. Nr 2, poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Decyzja powinna być uzgodniona z Ministrem Finansów z wyjątkiem przypadku, gdy przekazanie następuje pomiędzy radami narodowymi. W stosunku do przedsiębiorstw państwowych przemysłu terenowego koordynowanych przez Komitet Drobnej Wytwórczości podjęcie decyzji następuje po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości.";

2)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Zasady i tryb przekazywania obiektów majątkowych nie będących zakładem lub nieruchomością określają odrębne przepisy.";

3)
§ 10 skreśla się;
4)
w § 11 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Organizacja państwowa może zbędną jej czasowo nieruchomość wynająć lub wydzierżawić innej organizacji.

2. Umowa dzierżawy lub najmu może być zawarta na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat. Ograniczenie czasu trwania najmu lub dzierżawy nie dotyczy nieruchomości leśnych i Państwowego Funduszu Ziemi oraz nieruchomości położonych w obrębie portów.";

5)
rozdział 6 wraz z tytułem i § 12 skreśla się;
6)
w rozdziale 8. Przepisy końcowe dodaje się nowy § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. Prezydia rad narodowych mogą przekazywać kierownikom właściwych wydziałów i dyrektorom zjednoczeń uprawnienia wynikające z niniejszego rozporządzenia w stosunku do zakładów i nieruchomości przekazywanych pomiędzy jednostkami planu terenowego."

Upoważnia się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych (Dz. U. Nr 66, poz. 332), z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji rozdziałów, paragrafów, ustępów i punktów.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.