Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.16.99

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 maja 1968 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przejmowania nieruchomości rolnych na własność Państwa za zaległe należności scalone.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu nieruchomości rolnych na własność Państwa za zaległe należności (Dz. U. z 1962 r. Nr 38, poz. 166 i z 1968 r. Nr 3, poz. 15) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1962 r. w sprawie zasad i trybu przejmowania nieruchomości rolnych na własność Państwa za zaległe należności scalone (Dz. U. Nr 44, poz. 212) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. W przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1, sąd dokonuje podziału między wierzycieli kwoty odszkodowania stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o podziale sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości i po zaspokojeniu wierzycieli resztę odszkodowania wypłaca dłużnikowi."

§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Finansów i Rolnictwa.
§  3. Przepisy rozporządzenia stosuje się także do spraw odszkodowań przyznanych przez sądy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.