Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec studentów szkół wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.52.273

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 listopada 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 24 października 1985 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec studentów szkół wyższych.

Na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 10 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec studentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 49, poz. 220) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201)",

2)
w § 28:
a)
w ust. 1 wyrazy: "lub sądu koleżeńskiego wyższej instancji" skreśla się;
b)
ust. 4 skreśla się.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.