Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu oraz terminów przekazywania sprawozdań i informacji przez agencje płatnicze do jednostki koordynującej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.42.284

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 28 lutego 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu oraz terminów przekazywania sprawozdań i informacji przez agencje płatnicze do jednostki koordynującej

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu, trybu oraz terminów przekazywania sprawozdań i informacji przez agencje płatnicze do jednostki koordynującej (Dz. U. Nr 74, poz. 678) w § 2:
1)
pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, najpóźniej w 2. dniu roboczym każdego kolejnego tygodnia kalendarzowego do godziny 1600, z wyjątkiem okresu sprawozdawczego za ostatni tydzień miesiąca;

2) sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 2, najpóźniej w 2. dniu roboczym następnego miesiąca do godziny 1600;

3) sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 3, najpóźniej w 8. dniu kolejnego miesiąca do godziny 1500, a dla wydatków za okres od dnia 1 do dnia 15 października - najpóźniej do dnia 24 października do godziny 1500;";

2)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 6, 10-12 i 14, najpóźniej do dnia 31 stycznia kolejnego roku budżetowego Funduszu do godziny 1200;".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rozwój wsi oraz rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).