Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.9.56

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 marca 1987 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 36, poz. 165 i Nr 39, poz. 176 oraz z 1984 r. Nr 45, poz. 242 i Nr 54, poz. 275) oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123 i z 1986 r. Nr 17, poz. 88) zarządza się, co następuje:
W § 17a w ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 31, poz. 172, z 1982 r. Nr 29, poz. 202 i z 1984 r. Nr 10, poz. 41) wyrazy: "z wyjątkiem § 1, 2 i 4 ust. 1" zastępuje się wyrazami: "z wyjątkiem § 1, 2, 4 ust. 1, § 11, 12 i 12a".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.