Zm: rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. - Dz.U.2014.1543 - OpenLEX

Zm: rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1543

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 października 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. poz. 276) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 w lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i i j w brzmieniu:

"i) wskazanie powiązań z innymi przedsiębiorcami,

j) informacje o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy;",

pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości - w przypadku pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w:

a) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), jeżeli do ustalenia wartości pomocy de minimis konieczne jest ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy,

b) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8);

3) prowadzonej działalności gospodarczej;",

w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) rekompensaty otrzymanej z tytułu wykonywania usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym w odniesieniu do tej samej usługi, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, przedstawia się:

1) informacje, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do tej spółki;

2) dodatkowo informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, b oraz d, odnoszące się do tego wspólnika albo komplementariusza.",

c)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 1a, przekazuje się na formularzu:

1) informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia

– oraz przez przekazanie sprawozdań finansowych.";

2)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje oznaczenie nr 1 i brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3)
dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Do informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, w przypadku której wniosek o jej udzielenie został złożony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, oraz o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

wzór

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

wzór

wzór