Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.276

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 lutego 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Informacji oraz sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekazują wnioskodawcy ubiegający się o pomoc de minimis udzielaną na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 198) oraz wnioskodawcy będący osobami fizycznymi, które do dnia przedstawienia informacji, o których mowa w ust. 1, nie rozpoczęły prowadzenia działalności gospodarczej.";

2) w załączniku do rozporządzenia do tytułu części B dodaje się odnośnik nr 2a w brzmieniu:

"2a) Nie dotyczy wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis udzielaną na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, z późn. zm.) oraz wnioskodawców będących osobami fizycznymi, które do dnia złożenia formularza nie rozpoczęły prowadzenia działalności gospodarczej.".

§  2.  W przypadku wniosków o udzielenie pomocy de minimis nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do przedstawiania informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.