§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.11.69

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 1952 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 111 i Nr 41, poz. 315) w § 2 po pkt 15 dodaje się nowy pkt 16 w brzmieniu:

"16) kierownictwo i nadzór nad działalnością Polskiego Związku Motorowego w dziedzinach należących do zakresu działania Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego".