Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.82.487

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy

Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy (Dz. U. Nr 64, poz. 408, z 1999 r. Nr 77, poz. 866, z 2003 r. Nr 147, poz. 1430 oraz z 2004 r. Nr 261, poz. 2599) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Od opracowania analizy spółki można odstąpić, jeżeli:

1) została wykonana przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, zaś zbycie akcji ma nastąpić bezpośrednio po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców,

2) akcje spółki są notowane na rynku regulowanym,

3) cena akcji przeznaczonych do zbycia lub sposób jej ustalenia zostały określone w umowie sprzedaży akcji tej spółki zawartej uprzednio przez Skarb Państwa i Skarb Państwa posiada nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego,

4) akcje należące do Skarbu Państwa w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji są zbywane na rzecz innych państwowych osób prawnych lub są zbywane spółce na zasadach określonych w art. 359 i 362 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.2)).

2. Od opracowania analizy spółki można odstąpić, z wyłączeniem oszacowania wartości przedsiębiorstwa, jeżeli zbywane są akcje spółki, w której Skarb Państwa posiada mniej niż 50 % kapitału zakładowego.

3. Od opracowania analizy przedsiębiorstwa państwowego można odstąpić, z wyłączeniem ustalenia sytuacji prawnej majątku, jeżeli księgowa wartość przedsiębiorstwa, ustalona w oparciu o bilans sporządzony na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający wykonanie analizy, jest niższa od równowartości w złotych kwoty 25.000 euro.

4. Od opracowania analizy spółki albo przedsiębiorstwa państwowego można odstąpić w części, z wyłączeniem oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz ustalenia sytuacji prawnej majątku, jeżeli przewidywany koszt wykonania analizy przewyższa 20 % wartości spółki albo przedsiębiorstwa państwowego ustalonej w oparciu o bilans sporządzony na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający wykonanie analizy.

5. O zakresie analizy w przypadku, o którym mowa w ust. 4, decyduje podmiot zlecający analizę.".

Do wykonania analiz spółek oraz przedsiębiorstw państwowych rozpoczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540.