Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.4.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1983 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1982 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o zasadach tworzenia i podziału zakładowego funduszu nagród oraz zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego (Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 150 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu nagród (Dz. U. z 1979 r. Nr 4, poz. 21, z 1981 r. Nr 13, poz. 62 i z 1982 r. Nr 2, poz. 16) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zakładowy fundusz nagród za 1982 r. ustala się jako sumę wypłaconych indywidualnych nagród."

§  2. W przedsiębiorstwach państwowych objętych działaniem ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 54, Nr 44, poz. 288 i Nr 45, poz. 289) indywidualne nagrody z zakładowego funduszu nagród za I półrocze 1982 r. wypłaca się przy odpowiednim stosowaniu do tego okresu dotychczasowych warunków wypłaty nagród.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do obliczania zakładowego funduszu nagród za 1982 r.