Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.28.122

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1978 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 grudnia 1978 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Na podstawie art. 10 pkt 3 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o zasadach tworzenia i podziału zakładowego funduszu nagród oraz zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego (Dz. U. Nr 27, poz. 150), w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
W § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu nagród (Dz. U. z 1973 r. Nr 41, poz. 249, z 1974 r. Nr 49, poz. 306, z 1975 r. Nr 45, poz. 236, z 1976 r. Nr 40, poz. 236, z 1977 r. Nr 34, poz. 148 i z 1978 r. Nr 23, poz. 104) dodaje się ust. 5, 6 i 7 w brzmieniu:

"5. Podział środków zakładowego funduszu nagród, o którym mowa w art. 10 ustawy, stanowiących różnicę między naliczonym zakładowym funduszem nagród a sumą wypłaconych indywidualnych nagród, następuje po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

6. Kwota naliczonego zakładowego funduszu nagród powyżej poziomu tego funduszu ustalonego w wyniku weryfikacji rocznego sprawozdania finansowego zmniejsza środki, o których mowa w art. 10 ustawy, a w razie ich braku - zakładowy fundusz nagród przysługujący za rok następny.

7. Uzupełniający odpis na zakładowy fundusz nagród ustalony w wyniku weryfikacji rocznego sprawozdania finansowego zwiększa środki, o których mowa w art. 10 ustawy."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się do obliczania zakładowego funduszu nagród począwszy od obliczenia tego funduszu za rok 1978.