Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1536

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 90, poz. 806, z 2005 r. Nr 188, poz. 1578 oraz z 2010 r. Nr 221, poz. 1449) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI WYWIADU

I.

 OKŁADKA LEGITYMACJI

wzór

Okładka wykonana ze skóry w kolorze czarnym, ze srebrnymi tłoczeniami:

1. RZECZPOSPOLITA POLSKA.

2. Orzeł w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

3. AGENCJA WYWIADU.

II.

 CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA LEGITYMACJI

wzór

AWERS

1. Tło giloszowe z elementami mikrodruku.

2. Napisy drukowane różną czcionką:

a) RZECZPOSPOLITA POLSKA,

b) AGENCJA WYWIADU,

c) LEGITYMACJA SŁUŻBOWA,

d) Ważna do 31.12.2016 r.,

e) pięciocyfrowy numer,

f) IMIĘ,

g) NAZWISKO,

h) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię i nazwisko funkcjonariusza AW,

i) Instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie swojego działania, są prawnie obowiązani do udzielenia pomocy funkcjonariuszowi AW, który ma również prawo zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, a w nagłych wypadkach także do każdej osoby,

j) SZEF AGENCJI WYWIADU,

k) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na podpis Szefa AW.

3. Orzeł w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Orzeł w koronie trzymający w szponach różę wiatrów.

5. Miejsce na fotografię funkcjonariusza AW, która będzie nanoszona w procesie personalizacji.

6. Skrót "AW" wykonany farbą zmiennooptyczną.

REWERS

1. Tło giloszowe.

2. Czarny napis drukowany różną czcionką:

W przypadku znalezienia tej legitymacji należy niezwłocznie dostarczyć ją do najbliższej jednostki Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją lub ukrywanie znalezionej legitymacji podlega odpowiedzialności karnej.

III.

 FOLIA ZABEZPIECZAJĄCA

Legitymacja zalaminowana jest w folię zabezpieczającą.