Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.241.1768

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 11 grudnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 147, poz. 1033) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej (Dz. U. Nr 34, poz. 312) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008 r.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

ZAŁĄCZNIK 

Wykaz producentów podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej, stan na dzień 31 grudnia ....... roku.

Nazwa upoważnionej jednostki certyfikującejNumer identyfikacyjny upoważnionej jednostki certyfikującejAdres upoważnionej jednostki certyfikującejImię i nazwisko osoby wypełniającej wykaz

CZĘŚĆ  I.

DANE DOTYCZĄCE PRODUCENTÓW PODLEGAJĄCYCH KONTROLI UPOWAŻNIONEJ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ

Dane adresowe producenta
Lp.Kategoria producenta1)Nazwisko/NazwaImię pierwsze2)Imię drugie2)Nr Identyfikacyjny producenta, jeżeli został nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaNr Identyfikacyjny producenta nadany przez upoważnioną jednostkę certyfikującąWojewództwoPowiatGminaMiejscowość Kod pocztowyPocztaUlicaNr domuNr lokaluRodzaj działalności4)Informacja dodatkowa5)

(S/O)

Równoległe prowadzenie produkcji konwencjonalnej (Tak/Nie)
123456789101112131415161718
1
1) Należy wpisać jedną lub więcej z poniższych kategorii (np.: AB, BCD...), jeżeli podmiot prowadzi więcej niż jedną kategorię działalności:

A) Producent rolny (podmiot prowadzący gospodarstwo ekologiczne, w tym przetwarzający, pakujący i wstępnie etykietujący produkty wytworzone we własnym gospodarstwie)

B) Przetwórca (podmiot przygotowujący i przetwarzający produkty ekologiczne oraz pasze lub dokonujący uboju zwierząt i rozbioru mięsa zwierząt, przy czym pakowanie i etykietowanie produktów ekologicznych jest zaliczane do przetwórstwa)

C) Importer (podmiot prowadzący przywóz produktów ekologicznych z państw trzecich w celu wprowadzenia ich do obrotu)

D) Podmiot prowadzący zbiór roślin dziko rosnących i ich części, owoców lub grzybów

E) Podmiot zajmujący się obrotem produktami ekologicznymi i dystrybucją tych produktów

F) Dostawca kwalifikowanego materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego

G) Pszczelarz.

2) Należy wypełnić w przypadku osób fizycznych.

3) Dane adresowe zgodne z danymi zawartymi w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898, z późn. zm.).

4) W przypadku działalności B i C należy wybrać kod działalności z tabeli wyboru działalności przetwórcy lub importera produktów ekologicznych.

5) W przypadku działalności B i C należy sprecyzować, czy działalność jest prowadzona w siedzibie (S), czy oddziale (O) przedsiębiorcy.

CZĘŚĆ  II.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZONEJ PRZEZ PRODUCENTA PRODUKCJI LUB WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI (STAN W DNIU KONTROLI)

Tabela A.
Informacja dotycząca produkcji roślinnej
Lp.Rodzaj uprawyPowierzchnia uprawy (w ha)Produkcja
w okresie przestawianiaz certyfikatemekologiczna (z certyfikatem) w tonach lub sztukach
1Zboże uprawiane na ziarno (włączając materiał siewny)
1.1Pszenica zwyczajnatona
1.2Pszenica orkisztona
1.3Pszenżytotona
1.4Żytotona
1.5Jęczmieńtona
1.6Owiestona
1.7Kukurydza na ziarnotona
1.8Inne zboża na ziarnotona
2Rośliny strączkowe na suche nasionatona
3Ziemniak (włączając sadzeniaki) tona
4Burak cukrowy (wyłączając materiał siewny) tona
5Okopowe korzeniowe (wyłączając buraka cukrowego i materiał siewny) tona
6Rośliny przemysłowe
6.1Chmieltona
6.2Rzepak i rzepiktona
6.3Słoneczniktona
6.4Sojatona
6.5Len oleistytona
6.6Rośliny lecznicze i przyprawowetona
6.7Pozostałe rośliny przemysłowetona
7Świeże warzywa
7.1Kapustne (wyłączając korzeniowe)
7.1.1Kalafiortona
7.1.2Kapustatona
7.1.3Burak ćwikłowytona
7.1.4Pozostałetona
7.2Warzywa liściowe i łodygowe (wyłączając kapustne)
7.2.1Selertona
7.2.2Portona
7.2.3Sałatatona
7.2.4Endywiatona
7.2.5Szpinaktona
7.2.6Szparagitona
7.2.7Pozostałe liściowe i łodygowetona
7.3Warzywa psiankowate i dyniowate
7.3.1Pomidortona
7.3.2Dyniatona
7.3.3Paprykatona
7.3.4Ogórektona
7.3.5Melontona
7.3.6Pozostałe warzywa psiankowate i dyniowatetona
7.4Warzywa korzeniowe i cebulowe
7.4.1Marchewtona
7.4.2Czosnektona
7.4.3Cebulatona
7.4.4Pozostałe warzywa korzeniowe i cebulowetona
7.5.Strączkowe
7.5.1Grochtona
7.5.2Fasolatona
7.5.3Pozostałe strączkowetona
7.6Pozostałe warzywatona
8Truskawkitona
9Poziomkitona
10Kwiaty i rośliny ozdobne (wyłączając uprawy szkółkarskie) szt.
11Rośliny na paszę
11.1Jednoroczne rośliny na paszę
11.1.1Kukurydza na kiszonkętona
11.1.2Burak pastewnytona
11.1.3Pozostałe rośliny jednoroczne na paszętona
11.2Wieloletnie rośliny dwuliścienne na paszętona
11.3Trawy na gruntach ornychtona
11.4Pozostałetona
12Plantacje nasiennetona
13Plantacje do produkcji wegetatywnego materiału rozmnożeniowegoszt.
14Inne uprawy rolniczetona
15Ugory jako część płodozmianu
16Pastwiska i łąki
16.1pastwiska i łąki (wyłączając niezagospodarowane tereny wypasu) tona
16.2niezagospodarowane tereny wypasutona
17Uprawy sadownicze i jagodowe
17.1Drzewa owocowe (wyłączając winnice)
17.1.1Owoce
17.1.1.1Owoce ziarnkowe
17.1.1.1.1Jabłońtona
17.1.1.1.2Gruszatona
17.1.1.2Owoce pestkowe
17.1.1.2.1Brzoskwiniatona
17.1.1.2.2Morelatona
17.1.1.2.3Wiśniatona
17.1.1.2.4Śliwatona
17.1.1.2.5Pozostałetona
17.1.2Orzechy
17.1.2.1Orzech włoskitona
17.1.2.2Leszczynatona
17.1.3Pozostałe (wyłączając winnice) tona
17.2Krzewy owocowe
17.3Malinatona
17.4Porzeczkatona
17.5Agresttona
17.6Borówka amerykańskatona
17.7Aroniatona
17.8Pozostałe krzewy owocowetona
18Winnicetona
19Inne uprawy wieloletnietona
20Zbiór ze stanu naturalnego
20.1Jagodowetona
20.2Surowce zielarskietona
20.3Grzybytona

Tabela B. Ekologiczny inwentarz żywy

Lp.Ekologiczny inwentarz żywyLiczba (w szt. fizycznych)
1Bydło
1.1Bydło do roku życia
1.1.1Cielęta rzeźne
1.1.2Cielęta pozostałe
1.2Bydło od 1 do 2 lat życia
1.2.1Bydło rzeźne od 1 do 2 lat życia
1.2.2Pozostałe bydło od 1 do 2 lat życia
1.3Bydło powyżej 2 lat życia
1.3.1Krowy użytkowane mlecznie
1.3.2Krowy mamki
1.3.3Bydło rzeźne powyżej 2 lat życia
1.3.4Pozostałe bydło powyżej 2 lat życia
2Świnie
2.1Tuczniki
2.2Maciory
2.3Pozostałe
3Owce
3.1Owce maciorki
3.2Pozostałe
4Kozy
4.1Kozy matki
4.2Pozostałe
5Drób
5.1Broilery
5.2Kury użytkowanie nieśne
5.3Strusie
5.4Pozostałe
6Koniowate (łącznie)
7Króliki
7.1Króliki (samice do rozpłodu)
7.2Króliki pozostałe
8Pszczoły (liczba rodzin)
9Pozostały inwentarz żywy

Tabela C. Ekologiczne produkty pochodzenia zwierzęcego

Lp.ProduktProdukcja
10Mięso*
10.1Bydło (tona)
10.2Świnie (tona)
10.3Owce (tona)
10.4Kozy (tona)
10.5Drób (tona)
10.6Koniowate (tona)
10.7Króliki (tona)
10.8Pozostałe (tona)
11Produkty mleczne
11.1Mleko surowe
11.11Krowie (hektolitr)
11.12Owcze (hektolitr)
11.13Kozie (hektolitr)
11.2Śmietanka (hektolitr)
11.3Pozostałe produkty mleczne mierzone w hektolitrach (hektolitr)
11.4Masło (tona)
11.5Sery (tona)
11.6Pozostałe produkty mleczne mierzone w tonach (tona)
12Jaja (tona)
12.1do konsumpcji (tona)
13Miód (tona)
14Pozostałe produkty mierzone w tonach (tona)
15Pozostałe produkty mierzone w hektolitrach (hektolitr)

* Dane od przetwórców i importerów

hektolitr = 100 litrów

Tabela wyboru działalności przetwórcy lub importera produktów ekologicznych

Lp.Rodzaj działalności
1Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
1.1Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
1.2Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
1.3Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
2Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
2.1Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
2.2Produkcja soków z owoców i warzyw
2.3Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
3Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
3.1Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
3.2Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
4Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
4.1Przetwórstwo mleka i wyrób serów
4.2Produkcja lodów
5Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych
5.1Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
5.2Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
6Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych
6.1Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
6.2Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
6.3Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
7Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
7.1Produkcja cukru
7.2Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
7.3Przetwórstwo herbaty i kawy
7.4Produkcja przypraw
7.5Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
7.6Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
7.7Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
8Produkcja gotowych pasz i karmy dla zwierząt
8.1Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
8.2Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
9Produkcja napojów
9.1Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
9.2Produkcja win gronowych
9.3Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
9.4Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
9.5Produkcja piwa
9.6Produkcja słodu