Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1452

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 października 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 258, poz. 1752) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA NR _______________________________

Na podstawie art. 28 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), po przeprowadzeniu na wniosek

___________________________________________________________________________

(nazwa wnioskodawcy)

przez ______________________________________________________________________

(nazwa i adres siedziby organu, który przeprowadził postępowanie)

poszerzonego postępowania sprawdzającego, stwierdza się, że Pani (Pan)

___________________________________________________________________________

(imię i nazwisko, data urodzenia)

daje rękojmię zachowania tajemnicy

w zakresie dostępu do informacji niejawnych

___________________________________________________________________________

(nazwa organizacji międzynarodowej)

oznaczonych klauzulą:

________________________ – na okres do: ________________________

(nazwa klauzuli tajności) (termin ważności)

________________________ – na okres do:* ________________________

(nazwa klauzuli tajności)* (termin ważności)*

________________________ – na okres do:* ________________________

(nazwa klauzuli tajności)* (termin ważności)*

___________________ _________________________

(miejscowość i data) mp. (podpis i imienna pieczątka upoważnionej

osoby)

____________________________

* Niepotrzebne skreślić.