Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.279

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lutego 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 131a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanym dalej "zamówieniem w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", i o zamówieniu na podwykonawstwo, stanowiący załącznik nr 1a do rozporządzenia;";

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3) po załączniku nr 1 dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O ZAMÓWIENIU NA PODWYKONAWSTWO

wzór