Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.71.477

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 kwietnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy

Na podstawie art. 67 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 54 oraz z 2006 r. Nr 140, poz. 996) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) trzewiki oraz galanteria skórzana - w kolorze czarnym; żołnierze pełniący służbę w polskich kontyngentach wojskowych noszą trzewiki ćwiczebne tropikalne - w kolorze piaskowym;";

2)
w § 11 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) bordowym - w jednostkach desantowo-szturmowych, specjalnych i jednostkach kawalerii powietrznej oraz Dowództwie Wojsk Specjalnych;";

3)
§ 26 otrzymuje brzmienie:

"§ 26. Ubiór służbowy noszą żołnierze:

1) Dowództwa Garnizonu Warszawa i Komendy Garnizonu Warszawa w czasie wystąpień o charakterze reprezentacyjnym;

2) etatowych kompanii reprezentacyjnych, pocztów sztandarowych i flagowych, Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, orkiestr wojskowych okręgów wojskowych i rodzajów Sił Zbrojnych oraz kompanii honorowych uczelni i związków taktycznych Marynarki Wojennej w czasie uroczystości.";

4)
w § 30 ust. 15 i 16 otrzymują brzmienie:

"15. Spodnie polowe nosi się wpuszczone w cholewki trzewików, powinny się one układać luźno i lekko opadać na ich górną krawędź. Spodnie polowe tropikalne wzór 93 i w kamuflażu pustynnym można nosić wyłożone na cholewki trzewików (butów specjalnych) lub wpuszczone w cholewki trzewików (butów specjalnych) - w zależności od potrzeb.

16. Spodnie wyjściowe marynarskie i ćwiczebne nosi się tak, aby sięgały z tyłu krawędzią nogawek do górnej krawędzi obcasa.";

5)
w § 32 w ust. 1 w pkt 2:
a)
zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"2) pozostałych ubiorach - bluzach, koszulach, koszulkach specjalnych - letnich, kombinezonach, kurtkach i płaszczach:",

b)
w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- na naramiennikach płaszczy sukiennych i kurtek mundurów naszywane taśmą dystynkcyjną oraz bluz i kurtek polowych, koszulo-bluz polowych, koszulek specjalnych - letnich i kombinezonach czołgisty w postaci pochewek z oznakami wykonanymi techniką termonadruku,";

6)
po § 34 dodaje się § 34a w brzmieniu:

"§ 34a. Żołnierze odbywający przeszkolenie wojskowe - absolwenci i studenci szkół wyższych oraz podchorążowie rezerwy powołani na ćwiczenia wojskowe noszą na kurtkach i bluzach polowych naramienniki z naszytym dookoła (poza wszyciem przy rękawie) sznurkiem plecionym koloru biało-czerwonego o średnicy 3 mm.";

7)
w § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Oznakę przynależności państwowej w postaci:

1) naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej - noszą żołnierze pełniący służbę poza granicami państwa wchodzący w skład kontyngentów wojskowych i realizujący zadania poza granicami państwa lub odbywający służbę w formacjach wielonarodowych z siedzibą na terenie państwa, a także żołnierze uczestniczący w przedsięwzięciach międzynarodowych; dopuszcza się noszenie oznaki na terenie państwa; w tych przypadkach oznakę o wymiarach 55 mm (podstawa) x 66 mm (wysokość) nosi się na lewym rękawie ubiorów wyjściowych 100 mm poniżej wszycia rękawa;

2) naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej - noszą żołnierze na obu rękawach bluzy, kurtki, koszulo-bluzy polowej (bluzy, koszuli ćwiczebnej marynarki wojennej), kurtki czołgisty, kombinezonu pilota, kurtki ubrania ochronnego i ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego 30 mm poniżej wszycia rękawów oraz koszulki specjalnej - letniej 22 mm powyżej dolnego brzegu rękawów; oznakę tę nosi się również na kurtkach zimowych nieprzemakalnych, powyżej oznak stopnia wojskowego na lewej piersi; oznaka ma wymiary 30 mm (wysokość) x 48 mm (podstawa).";

8)
w § 36 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Emblemat rozpoznawczy NATO noszą żołnierze w czasie udziału w operacjach Paktu Północnoatlantyckiego. Nosi się go na kurtkach i bluzach polowych, na środku górnej kieszeni lewego rękawa. Na bluzach ćwiczebnych oficerskich (marynarskich) 20 mm poniżej oznaki przynależności państwowej, o której mowa w § 35 ust. 1 pkt 2.";

9)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia zestaw nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
10)
załączniki nr 3-6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 2-5 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 ZESTAW NR 4

dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej

Lp.Nazwa przedmiotuZestawy ubioruUwagi
w zimiew lecie
12345
1Czapka garnizonowa marynarska wzór 97xxw zimie można nosić czapkę futrzaną
2Mundur służbowy KR MWxx
3Półpłaszcz marynarskix-
4Kołnierz marynarskixx
5Krawat marynarskixx
6Sznurek do wiązania krawataxx
7Szalik zimowy koloru białegox-
8Rękawiczki koloru białegoxx
9Koszulka marynarskaxx
10Pas marynarski koloru białegoxx
11Sznur galowy oficera MWxx
12Trzewiki z gwoździami ochronnymixx
13Getry skórzane koloru białegoxx
Uwaga:

W okresie przejściowym w zależności od temperatury można występować bez półpłaszcza marynarskiego. Decyduje o tym dowódca uroczystości.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 UBIORY ĆWICZEBNE

ZESTAW

dla żołnierzy jednostek pływających Marynarki Wojennej

Lp.Nazwa przedmiotuZestawy ubioruUwagi
w zimiew lecie
123456
1Czapka ćwiczebna marynarskaxxxw zimie można nosić czapkę futrzaną, a na jednostkach pływających czapkę zimową wełnianą
2Kurtka zimowa nieprzemakalna z podpinkąxx-w okresie przejściowym w sprzyjających warunkach atmosferycznych można nosić bez podpinki, szalokominiarki i rękawic
3Bluza ćwiczebna marynarskaxx-żołnierze rezerwy (oficerowie, chorążowie i podchorążowie) odbywający przeszkolenie wojskowe noszą bluzę ćwiczebną oficerską
4Spodnie ćwiczebne marynarskiexxxżołnierze rezerwy (oficerowie, chorążowie i podchorążowie) odbywający przeszkolenie wojskowe noszą spodnie ćwiczebne oficerskie
5Szalokominiarka koloru czarnegox--na jednostkach pływających również w lecie, w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych
6Rękawice 5-palcowe ortalionowex--na jednostkach pływających również w lecie, w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych
7Koszula ćwiczebna marynarska z krótkimi rękawami--x
8Trzewikixxxna jednostkach pływających półbuty ćwiczebne
9Pas żołnierski z klamrą MWxxxtylko w czasie pełnienia służby oraz występowania z bronią lub oporządzeniem
10Pasek do spodni marynarki wojennejxxxobowiązkowo w zestawie z koszulą ćwiczebną

Uwagi:

1. Bluzę ćwiczebną można nosić z podwiniętymi rękawami.

2. W czasie ćwiczeń i działań bojowych czapkę ćwiczebną marynarską można zastąpić hełmem bojowym, w zimie oraz w lecie w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych, z szalokominiarką.

3. Dopuszcza się użytkowanie półbutów koloru czarnego zamiast trzewików lub półbutów ćwiczebnych.

4. Dopuszcza się użytkowanie bluzy ćwiczebnej lub koszuli ćwiczebnej bez koszulki z krótkimi (długimi) rękawami i lamówką.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 UBIORY POLOWE

ZESTAW

dla żołnierzy Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych oraz jednostek brzegowych Marynarki Wojennej

Lp.Nazwa przedmiotuZestawy ubioruUwagi
w zimiew lecie
123456
1Beret (w Siłach Powietrznych - furażerka) xxxw zimie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych można nosić czapkę futrzaną
2Bluza i spodnie dresówx--dopuszcza się noszenie w okresie letnim
3Kurtka polowa z podpinką wzór 93xx-w okresie letnim oraz przejściowym w sprzyjających warunkach atmosferycznych bez podpinki, szalokominiarki i rękawic
4Bluza polowa wzór 93xx-
5Spodnie polowe wzór 93xxx
6Koszulo-bluza polowa wzór 93--x
7Szalokominiarkax--
8Rękawice polowex--
9Koszulka z długimi rękawamix--
10Koszulka z krótkimi rękawami-xx
11Skarpetki zimowe koloru czarnegoxxx
12Trzewikixxx
13Pas żołnierskixxx

Uwagi:

1. Bluzę polową można użytkować z podwiniętymi rękawami.

2. W czasie ćwiczeń i działań bojowych beret (czapkę, furażerkę) można zastąpić hełmem bojowym (w zimie z szalokominiarką lub kominiarką).

3. Podczas wystąpień poza jednostką na urlopach i przepustkach, żołnierze w czynnej służbie wojskowej Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych noszą rękawiczki żołnierskie koloru czarnego.

4. W Marynarce Wojennej bluzę polową lub koszulo-bluzę polową nosi się z koszulką z krótkimi (długimi) rękawami i lamówką.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 UBIORY SPECJALNE

ZESTAW NR 1

dla żołnierzy Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych oraz jednostek brzegowych Marynarki Wojennej

Lp.Nazwa przedmiotuZestawy ubioruUwagi
w zimiew lecie
12345
1Beretxxw zimie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych można nosić czapkę futrzaną
2Kurtka czołgisty-x
3Spodnie czołgisty-x
4Kurtka zimowa czołgisty z podpinkąx-
5Spodnie zimowe czołgisty z podpinkąx-
6Sweter golfxxtylko załogi czołgów oraz pojazdów pancernych i opancerzonych
7Trzewikixx
8Pas żołnierskixx
9Rękawice 5-palcowe ortalionowexx
10Szalokominiarkax-

Uwagi:

1. W Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych nosi się beret koloru czarnego, w Marynarce Wojennej beret marynarski.

2. W trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych ukompletowanie zestawu może być uzupełnione o buty filcowo-gumowe i rękawice robocze.

ZESTAW NR 2

dla żołnierzy Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej

Lp.Nazwa przedmiotuZestawy ubioruUwagi
w zimiew lecie
12345
1Czapka technika lotniczegoxxw zimie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych można nosić czapkę futrzaną
2Ubranie technika lotniczegoxx
3Kurtka zimowa nieprzemakalnaxxw zimie z podpinką
4Spodnie zimowe nieprzemakalnexxw zimie z podpinką
5Bielizna zimowa pilotax-
6Rękawiczkixx
7Trzewiki roboczexx

Uwaga:

W trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych ukompletowanie zestawu może być uzupełnione o szalokominiarkę i buty filcowo-gumowe.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

 UBIORY ROBOCZE

ZESTAW

dla żołnierzy Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej

Lp.Nazwa przedmiotuZestawy ubioruUwagi
w zimiew lecie
12345
1Beret roboczyxxw zimie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych można nosić czapkę futrzaną
2Bluza robocza-x
3Spodnie robocze-x
4Bluza i spodnie dresówx-
5Kurtka robocza z podpinkąx-
6Spodnie robocze z podpinkąx-
7Rękawice roboczexx
8Trzewikixxw zimie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych można nosić buty filcowo-gumowe

Uwaga:

Na terenie jednostki wojskowej lub w pomieszczeniach zamkniętych zasadnicze ukompletowanie ubiorów może być uzupełniane, w zależności od charakteru prowadzonych prac, o fartuch drelichowy lub inne dodatkowe przedmioty ochrony osobistej.