Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1341

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 8 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 oraz z 2013 r. poz. 829) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. poz. 447) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia strona czwarta wzoru legitymacji posiadacza broni otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ZAŚWIADCZENIA UPRAWNIAJĄCEGO DO NABYCIA BRONI

wzór

Uwagi:

1) kartka formatu A5, na papierze offsetowym zadrukowanym jednostronnie;

2) kolorystyka - apla w kolorze jasnoniebieskim, tekst w kolorze czarnym;

3) gilosz w kolorze niebieskim w formie wyrazów "POLICJA" drukowanych wzdłuż krótszego boku strony.

1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).