§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.92.640

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2006 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego (Dz. U. Nr 181, poz. 1504) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

"2) świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego:

a) pierwszego stopnia, określony w załącznikach nr 2, 3 i 3a do rozporządzenia,

b) drugiego stopnia, określony w załącznikach nr 4, 5 i 5a do rozporządzenia,

c) trzeciego stopnia, określony w załącznikach nr 6, 7 i 7a do rozporządzenia;

3) decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, określony w załącznikach nr 8, 9 i 9a do rozporządzenia;

4) decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, określony w załącznikach nr 10, 11 i 11a do rozporządzenia.";

2)
dodaje się załącznik nr 3a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3)
dodaje się załącznik nr 5a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
4)
dodaje się załącznik nr 7a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
5)
dodaje się załącznik nr 9a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
6)
dodaje się załącznik nr 11a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.