Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.744

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 15 czerwca 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i 742) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz. U. Nr 253, poz. 1521) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Wzorcowe efekty kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

3. Wzorcowe efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia są określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.";

2)
dodaje się załączniki nr 6 i 7 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ANALITYKA MEDYCZNA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - PROFIL PRAKTYCZNY

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Kierunek studiów analityka medyczna należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Absolwent studiów jest przygotowany do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zdolnego do pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym, podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej. Absolwent jest wyposażony w ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych oraz w szczegółową wiedzę z zakresu medycyny laboratoryjnej. W czasie studiów kształcone są następujące umiejętności: 1) wykonywania i wykorzystania badań laboratoryjnych do opisu stanu zdrowia; 2) planowania i przeprowadzania laboratoryjnej strategii diagnostycznej, zgodnej z postępem wiedzy; 3) uzyskiwania wiarygodnych wyników badań laboratoryjnych i ich interpretacji; 4) rozwiązywania problemów diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej; 5) konsultacji w procesie diagnostycznym; 6) zarządzania i kierowania zespołami w medycznym laboratorium diagnostycznym; 7) współpracy z pracownikami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia.

Objaśnienie oznaczeń:

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia

W - kategoria wiedzy

U - kategoria umiejętności

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych

M2 - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej dla studiów drugiego stopnia

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

SymbolEfekty kształcenia dla kierunku studiów analityka medyczna. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku studiów analityka medyczna absolwent:Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
123
WIEDZA
K_W01zna prawidłową budowę i funkcje komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego oraz rozumie współzależności ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia i chorobyM2_W02

M2_W01

K_W02ma podstawową wiedzę na temat rozwoju organizmu ludzkiego, homeostazy ustrojowej i jej regulacji, procesów reprodukcji, starzenia się i śmierciM2_W02

M2_W01

K_W03rozumie funkcjonowanie układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, krwionośnego, moczowego, odpornościowego i nerwowego oraz powstawanie i znaczenie płynów ustrojowych, wydzielin i wydalinM2_W02

M2_W01

K_W04zna budowę i funkcję narządów i komórek układu immunologicznego; rozumie zasady regulacji odpowiedzi odpornościowej i zasady diagnostyki immunologicznejM2_W02

M2_W01

K_W05zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych oraz metody ich ocenyM2_W03
K_W06ma wiedzę o budowie i funkcji węglowodanów, lipidów, kwasów nukleinowych, peptydów i białek oraz procesach metabolicznych na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i ustrojowym; zna metody oceny procesów biochemicznych i przemian metabolicznych w warunkach fizjologicznych i patologicznychM2_W01
K_W07ma wiedzę na temat struktury i funkcji genów człowieka, mechanizmów dziedziczenia i zaburzeń genetycznychM2_W01

M2_W02

M2_W10

K_W08rozumie fizyczne podstawy procesów biologicznych oraz metod pomiarowych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnejM2_W01

M2_W07

K_W09rozumie relacje między strukturą związków chemicznych a reakcjami zachodzącymi w organizmie człowiekaM2_W01
K_W10rozumie mechanizmy przemian chemicznych oraz relacje między zjawiskami i parametrami fizykochemicznymi w aspekcie metod analitycznychM2_W01
K_W11zna podstawy metodyczne metod analitycznych (w tym: rozdzielczych, fotometrycznych, spektrometrycznych, elektrochemicznych, immunochemicznych, analizy enzymów i substratów, kwasów nukleinowych) i ich zastosowanie w medycynie laboratoryjnejM2_W03

M2_W07

K_W12zna definicje i metody oceny precyzji, dokładności, swoistości, czułości, czułości funkcjonalnej i liniowości metod analitycznych oraz zasady kontroli ich jakościM2_W05

M2_W07

K_W13rozumie pojęcie metody definitywnej, referencyjnej i wpływu czynników interferującychM2_W04

M2_W07

M2_W08

K_W14zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną, w zakresie niezbędnym dla medycyny laboratoryjnejM2_W05

M2_W06

M2_W08

K_W15zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życiaM2_W10
K_W16rozumie zasady funkcjonowania aparatury stosowanej w medycynie laboratoryjnejM2_W07
K_W17zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania czynności diagnostyki laboratoryjnej oraz wymagania dotyczące organizacji medycznego laboratorium diagnostycznego na różnych szczeblach ochrony zdrowiaM2_W08

M2_W09

M2_W10

M2_W11

M2_W12

K_W18rozumie związek między nieprawidłowościami morfologicznymi a funkcją zmienionych narządów i układów, objawami klinicznymi i strategią diagnostycznąM2_W03

M2_W02

K_W19zna podstawowe problemy przedlaboratoryjnej i polaboratoryjnej fazy wykonywania badań (w tym: czynniki pozaanalityczne wpływające na wiarygodność wyników badań laboratoryjnych, współpraca z personelem medycznym, potrzeby zleceniodawcy)M2_W03

M2_W09

M2_W10

K_W20zna rolę badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń narządowych i układowych oraz kryteria doboru tych badań i zasady wykonywaniaM2_W03
K_W21zna wskazania do poszerzenia diagnostyki laboratoryjnej w wybranych stanach chorobowych oraz zalecane testy specjalistyczneM2_W03
K_W22zna rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego, zasady i metodykę pobierania, transportu, przechowywania i przygotowania go do analizy (w tym: miejsce i czas pobrania, wpływ czynników interferujących, dobór antykoagulantów, utrwalaczy i podłoża transportowego, temperatury) M2_W03

M2_W07

K_W23zna kliniczne aspekty zaburzeń metabolicznych oraz metody laboratoryjnej oceny procesów metabolicznych w aspekcie mechanizmów rozwoju i przebiegu chorobyM2_W03

M2_W07

M2_W01

K_W24zna teoretyczne i praktyczne aspekty prób czynnościowych i metod oznaczeń biochemicznych oraz ich znaczenie dla rozpoznawania, diagnostyki różnicowej, monitorowania przebiegu choroby i oceny efektów leczenia w różnych stanach klinicznychM2_W03

M2_W07

K_W25zna kliniczne aspekty zaburzeń hematopoezy i hemostazy oraz metody ich laboratoryjnej oceny na podstawie badań krwi obwodowej i szpiku kostnego w aspekcie zmian morfologicznych i czynnościowych oraz mechanizmów rozwoju chorobyM2_W03

M2_W07

K_W26zna teoretyczne i praktyczne aspekty manualnych i zautomatyzowanych metod oznaczania ilościowych i jakościowych laboratoryjnych parametrów hematologicznych oraz ich znaczenie dla rozpoznawania, diagnostyki różnicowej, prognozowania oraz oceny efektywności leczenia (w tym: niedokrwistości, chorób hematoonkologicznych, mielodysplazji, zaburzeń układu chłonnego)M2_W03

M2_W07

K_W27zna teoretyczne i praktyczne aspekty manualnych i zautomatyzowanych metod oznaczania ilościowych i jakościowych laboratoryjnych parametrów koagulologicznych, ich znaczenie dla określania przyczyny lub ryzyka niedokrzepliwości i nadkrzepliwości oraz oceny efektywności leczeniaM2_W03

M2_W07

K_W28zna tradycyjne metody diagnostyki cytologicznej (w tym: techniki przygotowania i barwienia preparatów) oraz automatyczne techniki fenotypowania i cytodiagnostyczne kryteria rozpoznawania i różnicowania chorób nowotworowych i nienowotworowychM2_W03

M2_W07

K_W29zna teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki oraz znaczenie diagnostyczne ilościowego i jakościowego badania płynów ustrojowych, wydalin i wydzielinM2_W03

M2_W07

K_W30zna patogenezę, patomechanizm, epidemiologię, główne objawy kliniczne, metody diagnostyki i zasady leczenia najważniejszych chorób wywołanych przez bakterie, grzyby i wirusyM2_W03

M2_W07

K_W31zna teoretyczne i praktyczne aspekty diagnostyki mikrobiologicznej oraz jej znaczenie dla rozpoznawania zakażeń, prognozowania przebiegu oraz oceny lekowrażliwościM2_W03

M2_W07

K_W32zna mechanizmy pasożytnictwa, drogi przenoszenia i chorobotwórczość pasożytów człowieka oraz zna metody ich rozpoznawania (makroskopowe, mikroskopowe, immunologiczne i molekularne)M2_W03

M2_W07

K_W33zna diagnostykę serologiczną chorób infekcyjnych oraz jej znaczenie dla rozpoznawania, różnicowania, monitorowania przebiegu choroby i oceny efektów leczeniaM2_W03

M2_W07

K_W34rozumie molekularne podłoże polimorfizmu genetycznego i metody jego badania oraz związek z zachorowalnością i efektywnością leczeniaM2_W03

M2_W07

K_W35zna podstawowe techniki badawcze cytogenetyki i biologii molekularnej i ich zastosowanie w diagnostyce chorób nieinfekcyjnych i infekcyjnychM2_W03

M2_W07

K_W36zna metody oceny czynności układu immunologicznego we wrodzonych i nabytych zaburzeniach odpornościM2_W03

M2_W07

K_W37zna immunologiczne aspekty transplantacji i krwiolecznictwaM2_W03
K_W38zna metody diagnostyki serologicznej układów grupowych krwi oraz diagnostykę powikłań poprzetoczeniowych i konfliktów serologicznychM2_W03

M2_W07

K_W39zna metody analizy toksykologicznej i wpływ ksenobiotyków na wartości laboratoryjnych parametrów biochemicznych i hematologicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnejM2_W03

M2_W07

K_W40zna statystyczne podstawy walidacji metod analitycznych i analizy wyników badań laboratoryjnych, metody opracowania wyników i oceny ich wartości diagnostycznejM2_W03
K_W41zna zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych w celu różnicowania stanów fizjologicznych i patologicznychM2_W03
K_W42zna elementy diagnostycznej charakterystyki badania (czułość i swoistość diagnostyczną, wartości predykcyjne i wskaźniki prawdopodobieństw, zasady doboru wartości odcięcia itd.)M2_W03
K_W43zna systemy jakości medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz zasady ich akredytacji i certyfikacjiM2_W08

M2_W09

M2_W11

M2_W12

K_W44zna zasady komputeryzacji laboratorium i działania systemu informatycznego w laboratoriumM2_W08

M2_W09

M2_W11

M2_W12

K_W45zna zasady wykonywania badań laboratoryjnych w miejscu opieki nad chorym (POCT) oraz w warunkach samokontroliM2_W08

M2_W09

K_W46zna zasady doboru, wykonywania i organizacji badań przesiewowych w profilaktyce i leczeniuM2_W08

M2_W09

K_W47zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnejM2_W11

M2_W12

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01potrafi wyjaśnić pacjentowi lub zleceniodawcy wpływ czynników przedlaboratoryjnych na jakość wyniku badania laboratoryjnego (w tym konieczność powtórzenia badania)M2_U01

M2_U03

M2_U04

M2_U07

K_U02potrafi przekazywać informacje o wyniku badania laboratoryjnego bez ingerencji w kompetencje lekarzaM2_U01
K_U03potrafi pouczyć pacjenta przed pobraniem materiału do badańM2_U03

M2_U04

M2_U05

K_U04potrafi skutecznie komunikować się ze współpracownikami, innymi pracownikami ochrony zdrowia i odbiorcami wynikówM2_U01

M2_U03

M2_U04

M2_U09

K_U05potrafi pobierać materiał do badań, ocenić jego przydatność, przechowywać i przygotowywać do analizyM2_U01

M2_U06

K_U06umie dobrać optymalne metody analityczne i ocenić wiarygodność wyników tych analizM2_U05

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U07potrafi stosować instrumentalne metody analityczne w medycznej diagnostyce laboratoryjnejM2_U01

M2_U02

M2_U11

K_U08potrafi interpretować zakresy wartości referencyjnych (z uwzględnieniem wieku, płci, stylu życia, wartości decyzyjnych) oraz oceniać dynamikę zmian parametrów laboratoryjnychM2_U06

M2_U13

K_U09umie określić przydatność diagnostyczną badania laboratoryjnegoM2_U05

M2_U06

M2_U08

K_U10potrafi posługiwać się zautomatyzowaną aparaturą pomiarową stosowaną we współczesnej laboratoryjnej diagnostyce medycznej i pomocniczym sprzętem laboratoryjnymM2_U02

M2_U10

K_U11potrafi kalibrować sprzęt pomiarowy, ocenić jakość analityczną oraz profesjonalnie opracować i interpretować wyniki analiz przydatnych w diagnostyce laboratoryjnejM2_U02

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U12potrafi posługiwać się mikroskopem optycznym oraz technikami histologicznymi i patomorfologicznymi w celu opisu cech morfologicznych tkanek i komórek (prawidłowych i patologicznie zmienionych)M2_U02

M2_U05

M2_U07

M2_U08

K_U13potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań biochemicznych (w tym: elektrolitów, pierwiastków śladowych, równowagi kwasowo-zasadowej, CO-oksymetrii, węglowodanów, wskaźników glikacji białek, bilirubiny i jej frakcji, związków azotowych oraz cystatyny i NGAL w ocenie funkcji nerek, białka całkowitego, proteinogramu, immunoglobulin i białek specyficznych, w tym białek ostrej fazy oraz markerów niedokrwienia i martwicy mięśnia sercowego, wskaźników zasobów żelaza, badań toksykologicznych, hormonów, lipidów, enzymów i markerów nowotworowych)M2_U01

M2_U02

M2_U05

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U14potrafi ocenić wyniki badań biochemicznych w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowejM2_U04

M2_U05

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U15potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań hematologicznych - manualnych i zautomatyzowanych (w tym: OB, stężenia hemoglobiny, hematokrytu, liczby erytrocytów, retykulocytów, leukocytów, płytek krwi, wskaźników czerwonokrwinkowych, retykulocytarnych i płytkowych) oraz ocenić je w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowejM2_U02

M2_U04

M2_U05

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U16potrafi prawidłowo oceniać preparat mikroskopowy z krwi obwodowej zdrowego noworodka oraz osoby dorosłej, a także w: niedokrwistościach (z niedoboru żelaza, hemolitycznych, megaloblastycznych), infekcjach, eozynofilii, ostrej i przewlekłej białaczce szpikowej i limfocytowej oraz szpiczaku plazmocytowymM2_U01

M2_U02

M2_U05

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U17potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki podstawowych badań cytomorfologicznych, cytochemicznych i cytoenzymatycznych krwi obwodowej i szpiku (w tym: PAS, Sudan czarny B, FAG, MPX, esterazy, fosfatazy, żelazo komórkowe) oraz ocenić uzyskane wyniki w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowejM2_U01

M2_U02

M2_U04

M2_U05

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U18potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań koagulologicznych - manualnych i zautomatyzowanych (w tym: PT, APTT, TT, czasu fibrynolizy, rekalcynacji, stężenia fibrynogenu, D-Dimeru, AT, retrakcji skrzepu)M2_U02

M2_U05

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U19potrafi interpretować wyniki badań koagulologicznych w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowejM2_U04

M2_U05

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U20potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki ilościowych i jakościowych badań płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin (w tym: moczu, kamieni moczowych, kału (na obecność krwi utajonej, resztek pokarmowych, jaj i cyst pasożytów), płynu mózgowo-rdzeniowego, stawowego, wysięków, przesięków, treści żołądkowej i dwunastniczej, ASO, RF) oraz ocenić wyniki tych badań w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowejM2_U01

M2_U02

M2_U04

M2_U05

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U21potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań mikrobiologicznych (w tym: dobór materiału badanego, pobranie i opracowanie, posiewy, barwienia, ocena wzrostu i preparatów, antybiogram) oraz ocenić uzyskane wyniki w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowejM2_U02

M2_U04

M2_U05

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U22potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki badań w diagnostyce parazytoz (w tym: toksoplazmoza, giardiaza, ameboza, malaria, płazińce i obleńce)M2_U02

M2_U05

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U23potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki badań serologicznych w diagnostyce chorób infekcyjnych (w tym: HBV, HCV, CMV, HIV, Borrelia burgdorferi, Helicobacter pylori)M2_U02

M2_U05

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U24potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki badań cytogenetycznych i molekularnych (w tym: analiza kariotypu, genów i czynników infekcyjnych) oraz profesjonalnie opracować i interpretować wyniki tych analizM2_U01

M2_U02

M2_U04

M2_U05

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U25potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki oceny układu immunologicznegoM2_U02

M2_U04

M2_U05

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U26potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki oznaczeń antygenów i przeciwciał układów grupowych krwi oraz próby krzyżowejM2_U02

M2_U05

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U27potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki monitorowania stężenia leków w materiale biologicznymM2_U01

M2_U02

M2_U05

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U28umie dobrać materiał do badań toksykologicznych, wykonać analizy toksykologiczne i interpretować wyniki tych badańM2_U02

M2_U04

M2_U05

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U29potrafi proponować profile, schematy i algorytmy postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych zgodne z zasadami etyki zawodowej, wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej i medycyny laboratoryjnej opartej na dowodach naukowychM2_U04

M2_U05

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U30umie optymalizować ofertę badań laboratoryjnych przydatną lekarzowi w stawianiu właściwej diagnozy oraz zaplanować strategię poszerzenia diagnostyki o testy potwierdzające i specjalistyczne - zgodnie z postępem wiedzy oraz rachunkiem ekonomicznymM2_U03

M2_U04

M2_U05

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U31potrafi ocenić spójność zbiorczych wyników badań z zakresu medycyny laboratoryjnej w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowejM2_U04

M2_U05

M2_U06

M2_U07

M2_U08

K_U32potrafi posługiwać się odczynnikami chemicznymi, precyzyjnie ważyć i mierzyć, sporządzać roztwory i mieszaniny, przeprowadzać obliczenia chemiczneM2_U02
K_U33potrafi mierzyć, interpretować i opisywać właściwości fizykochemiczne badanych substancjiM2_U01

M2_U02

M2_U08

K_U34potrafi prowadzić i dokumentować wewnątrzlaboratoryjną i zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakościM2_U03

M2_U05

M2_U08

K_U35potrafi rozwiązywać problemy diagnostyczne w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacjiM2_U04

M2_U06

M2_U07

K_U36potrafi posługiwać się systemem informatycznym w laboratoriumM2_U02

M2_U06

K_U37potrafi przewidzieć wpływ przebiegu choroby i określonego postępowania na wyniki badań laboratoryjnychM2_U03
K_U38potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczychM2_U08
K_U39potrafi formułować i wykorzystywać wnioski z badań naukowych i własnych obserwacjiM2_U08
K_U40potrafi przygotować i przedstawić wybrane problemy medycyny laboratoryjnej w formie ustnej i pisemnej - w sposób dostosowany do przygotowania osób lub grup docelowychM2_U13

M2_U14

K_U41ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia JęzykowegoM2_U15
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osóbM2_K01

M2_K02

K_K02potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne roleM2_K04

M2_K06

K_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadaniaM2_K03

M2_K05

K_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnegoM2_K03

M2_K07

M2_K08

K_K05potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracownikówM2_K07
K_K06wykazuje umiejętność i nawyk samokształceniaM2_K01
K_K07demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizycznąM2_K09

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ELEKTRORADIOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Kierunek studiów elektroradiologia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Powiązany jest on z kierunkiem lekarskim zarówno poprzez program nauczania, jak i sylwetkę absolwenta przygotowanego do prowadzenia działań z zakresu diagnostyki i terapii z użyciem promieniowania jonizującego, jak i innych fizycznych technik diagnostyki i terapii. Kierunek ten jest również powiązany z obszarem nauk fizycznych (fizyka medyczna), nauk społecznych oraz z elementami nauk farmaceutycznych (radiofarmacja).

Osiągnięcie założonych efektów kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przygotowuje absolwenta do wykonywania badań oraz procedur diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, a także diagnostyki elektromedycznej, takich jak elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia i inne.

Objaśnienie oznaczeń:

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia

W - kategoria wiedzy

U - kategoria umiejętności

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych

M1 - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej dla studiów pierwszego stopnia

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

SymbolEfekty kształcenia dla kierunku studiów elektroradiologia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia elektroradiologia absolwent:Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
123
WIEDZA
K_W01zna prawidłowe struktury komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiegoM1_W02
K_W02zna i rozumie procesy fizjologiczne człowieka oraz mechanizmy patofizjologii choróbM1_W02
K_W03zna i rozumie podstawy fizyczne elektroradiologii, w szczególności fizykę promieniowania jonizującego, akustyki i elektroakustyki, elektryczności i przepływu prądu elektrycznegoM1_W01
K_W04zna podstawowe zasady radiobiologii i rozumie fizyczne, biologiczne i patofizjologiczne podstawy radioterapiiM1_W01
K_W05zna i rozumie podstawy wiedzy informatycznej, matematycznej i statystycznej analizy danych niezbędnej w elektroradiologiiM1_W01
K_W06zna podstawy psychologiczne zachowań indywidualnych, relacji z rodziną i otoczeniemM1_W04
K_W07rozumie uwarunkowania społeczne zdrowia i chorobyM1_W04
K_W08zna etyczne i prawne uwarunkowania zawodu elektroradiologaM1_W08
K_W09posiada wiedzę ogólną niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności dotyczącej procedur medycznychM1_W08
K_W10zna podstawy epidemiologii, profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnejM1_W06
K_W11posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji pracowni rentgenodiagnostyki i diagnostyki obrazowej, zasad prowadzenia dokumentacji w zakładzie rentgenodiagnostyki, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności techników w zakładzie rentgenodiagnostykiM1_W07
K_W12posiada wiedzę szczegółową dotyczącą budowy i zasad działania aparatury rentgenodiagnostycznej i diagnostyki obrazowej, tj. elementów oraz innych urządzeń stosowanych w aparaturze RTG, angiografów, aparatów ultrasonograficznych, aparatów tomografii komputerowej i jądrowego rezonansu magnetycznego, aparatury densytometrycznejM1_W07

M1_W10

K_W13posiada wiedzę szczegółową dotyczącą zasad wykonywania badań rentgenodiagnostycznych: kośćca, klatki piersiowej, jamy brzusznej, badań kontrastowych: przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, układu moczowego i innych, badań naczyniowych, mammografii i innych, zasad wykonywania badań tomografii komputerowej i jądrowego rezonansu magnetycznego, badań ultrasonografu konwencjonalnej i dopplerowskiejM1_W07
K_W14posiada wiedzę szczegółową dotyczącą specyfiki badań obrazowych w pediatrii i stomatologiiM1_W07

M1_W10

K_W15posiada wiedzę szczegółową dotyczącą anatomii radiologicznej, charakterystyki obrazu normalnego i patologii, technik ułożeń pacjentaM1_W07
K_W16posiada wiedzę szczegółową dotyczącą zastosowań klinicznych i podstaw technicznych radiologii interwencyjnejM1_W07
K_W17posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji pracy w zespole radioterapeutycznym, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności członków zespołu, z uwzględnieniem elektroradiologówM1_W07

M1_W11

M1_W12

K_W18zna podstawy onkologii, rozumie miejsce onkologii we współczesnej medycynie; w zakresie swoich kompetencji rozumie symptomatologię chorób nowotworowych, zna zasady rejestracji nowotworówM1_W03
K_W19posiada wiedzę szczegółową na temat aparatury stosowanej w teleradioterapii i brachyterapii, budowy i zastosowań aparatów kobaltowych, lampy rentgenowskiej, symulatora, akceleratora i cyklotronu, aparatów do brachyterapiiM1_W07
K_W20w zakresie swoich kompetencji rozumie rolę planowania leczenia promieniowaniem jonizującym w teleradioterapii i brachyterapii, międzynarodowych zaleceń dotyczących obszarów napromienianych i dawek tolerancji, pojęcia narządów krytycznych, rozkładu izodoz i histogramów objętościowych; rozumie rolę oceny planu leczenia promieniamiM1_W07
K_W21zna szczegółowo zasady opieki nad chorym w zakładzie radioterapii i wagę odpowiedniej dokumentacji leczenia; ma wiedzę i rozumie możliwość wystąpienia powikłań po radioterapii i odczynów popromiennychM1_W05

M1_W11

K_W22posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji pracowni radioizotopowej, zakładu medycyny nuklearnej i oddziału leczenia radioizotopowego, zasad prowadzenia dokumentacji; zna rolę i rozumie istotę uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności elektroradiologa w zespole zakładu medycyny nuklearnejM1_W05

M1_W12

K_W23posiada wiedzę szczegółową i rozumie budowę i zasady działania aparatury w medycynie nuklearnej: liczników jedno- i wielokanałowych, liczników studzienkowych, kalibratorów dawek, sond scyntylacyjnych, gammakamer, skanera PET, aparatury hybrydowej: SPECT/TK, PET/TK, PET/MRIM1_W07

M1_W10

K_W24posiada wiedzę szczegółową i rozumie zasady badań tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT) i pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)M1_W07

M1_W10

K_W25posiada wiedzę szczegółową i rozumie zasady radioizotopowych badań in vitro (RIA, IRMA) oraz badań nieodwzorowującychM1_W07
K_W26posiada wiedzę szczegółową i rozumie zasady scyntygrafii statycznej i dynamicznej, bramkowania badańM1_W07
K_W27posiada wiedzę szczegółową i rozumie zasady radiofarmakologii, radio farmaceutyki - rodzaje, techniki znakowania i kontrolę jakościM1_W07
K_W28w zakresie swoich kompetencji zna i rozumie zasady radioizotopowych metod obrazowania narządów: układu wydzielania wewnętrznego, układu krążenia, pokarmowego, kostno-stawowego, CUN, moczowego i innych; obrazowanie zmian nowotworowych; obrazowanie molekularne; radiopeptydy; wskazania i przeciwwskazania, interpretacja badańM1_W07
K_W29ma szczegółową wiedzę na temat zasad terapii izotopowej: terapii nadczynności i raków tarczycy, terapii przerzutów nowotworowych do kośćca, synowiortezy radioizotopowej, radioimmunoterapii, terapii receptorowej, wskazań, wyników leczenia, powikłańM1_W07
K_W30ma szczegółową wiedzę na temat zaleceń dla pacjentów i personelu przy diagnostyce i terapii radioizotopowejM1_W07
K_W31posiada wiedzę szczegółową dotyczącą oddziaływania promieniowania jonizującego z materią nieożywioną i ośrodkiem biologicznym: rozumie zjawiska fizyczne zachodzące podczas oddziaływania promieniowania jonizującego, ma wiedzę z zakresu genetycznych i molekularnych podstaw karcinogenezy, fizycznych i biologicznych podstaw radioterapii, elementów radiobiologii, biologicznego działania promieniowania jonizującego na organizm żywy; rozumie zjawisko względnej skuteczności biologicznej różnych rodzajów promieniowania jonizującegoM1_W01
K_W32zna metody laboratoryjne stosowane w ocenie skuteczności biologicznejM1_W01
K_W33posiada wiedzę szczegółową dotyczącą wielkości i jednostek stosowanych w ochronie radiologicznej, dawek promieniowania jonizującegoM1_W01
K_W34posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji ochrony radiologicznej w Polsce, zasad ochrony radiologicznej, limitów dawekM1_W01
K_W35posiada wiedzę szczegółową dotyczącą ochrony radiologicznej pacjenta, poziomów referencyjnych, odpowiedzialności personelu, warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego do celów medycznych oraz metod ograniczania narażenia pacjenta na to promieniowanieM1_W07
K_W36zna przepisy prawa krajowego i Unii Europejskiej z zakresu ochrony radiologicznejM1_W08
K_W37posiada wiedzę szczegółową dotyczącą podstawowych typów detektorów, budowy i działania komór jonizacyjnych, detektorów termoluminescencyjnych i półprzewodnikowych, rodzajów i budowy dawkomierzyM1_W07
K_W38zna i rozumie zasady pomiaru dawek na podstawie zaleceń krajowych i międzynarodowych (ICRU)M1_W01
K_W39posiada wiedzę szczegółową dotyczącą podstaw technicznych i biofizycznych elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii, audiologii, czynnościowych metod badania układu oddechowego i ich zastosowań klinicznychM1_W01
K_W40zna zasady analizy i interpretacji sygnału elektrograficznego, artefaktów i metod ich eliminacji w badaniach elektrograficznych, zasad działania aparatury holterowskiejM1_W01
K_W41zna i rozumie podstawy techniczne i biofizyczne oraz techniki wykonywania badania EEG i EMGM1_W01
K_W42zna i rozumie podstawy techniczne, biofizyczne i fizjologiczne badań audiologicznychM1_W01
K_W43zna i rozumie podstawy techniczne i fizjologiczne wykonywania czynnościowej diagnostyki układu oddechowego (spirometrii, spirografii, kapnografii, pletyzmografii)M1_W01

M1_W10

K_W44posiada wiedzę szczegółową dotyczącą podstawowych aktów prawnych, norm i zaleceń krajowych oraz międzynarodowych w zakresie zapewnienia jakości w elektroradiologiiM1_W08

M1_W11

M1_W12

K_W45posiada wiedzę dotyczącą systemów zarządzania jakością, zasad audytów klinicznych w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej, testów kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, mammografii, tomografii komputerowej, radioterapii i medycynie nuklearnej, zasad pomiarów i analizy błędów w elektroradiologiiM1_W08
K_W46w zakresie swoich kompetencji posiada wiedzę szczegółową dotyczącą rozpoznawania struktur anatomicznych w różnych badaniach obrazowych: zdjęciach rentgenowskich, obrazach tomografii komputerowej i jądrowego rezonansu magnetycznego oraz w badaniach ultrasonograficznychM1_W02
K_W47posiada wiedzę dotyczącą obrazu struktur anatomicznych prawidłowych w badaniach radiologicznych w różnych projekcjach oraz ich zmian w zależności od ułożenia pacjentaM1_W02
K_W48ma wiedzę na temat błędów w wykonywaniu badań i potrafi wskazać przyczyny błędówM1_W01
K_W49posiada podstawy wiedzy do wykonywania badań i procedur terapeutycznych w radiologii, radioterapii i medycynie nuklearnej oraz badań diagnostyki elektromedycznejM1_W07

M1_W11

M1_W12

K_W50posiada wiedzę z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej niezbędną do zapewnienia bezpieczeństwa radiacyjnego pacjentów, ich otoczenia i personelu medycznegoM1_W07
K_W51posiada wiedzę z zakresu kontroli jakości aparatury medycznej wykorzystującej promieniowanie jonizujące wystarczającą do zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i personelu oraz wysokiej jakości diagnostyki i terapiiM1_W07
K_W52jest świadomy miejsca swojej dyscypliny w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowymM1_W09
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01potrafi interpretować wskazania do badania radiograficznego opisane w skierowaniu lekarskimM1_U05

M1_U09

K_U02potrafi wyjaśnić pacjentowi przebieg czekającego go badania diagnostycznego oraz zasady zachowania się po badaniu, wynikające z zasad ochrony radiologicznej otoczeniaM1_U03

M1_U04

K_U03potrafi skutecznie komunikować się ze współpracownikami i innymi pracownikami ochrony zdrowiaM1_U03
K_U04potrafi zaplanować i wykonywać zgodnie ze wskazaniami lekarskimi procedury diagnostyczne i terapeutyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego, niejonizującego oraz ultradźwiękówM1_U05

M1_U10

M1_U11

K_U05potrafi zdefiniować problem diagnostyczny i dostosować postępowanie diagnostyczne do indywidualnego problemu pacjentaM1_U05
K_U06potrafi obsługiwać aparaturę radiologiczną przeznaczoną do radiografii konwencjonalnej i tomograficznej, procedur fluoroskopowych i naczyniowych, badań stomatologicznych, mammografii i galaktografii, densytometru rentgenowskiej, tomografii komputerowej i jądrowego rezonansu magnetycznego, badań ultrasonograficznychM1_U01

M1_U02

M1_U07

K_U07potrafi obsługiwać aparaturę radioterapeutyczną: wykonywania unieruchomień, symulacji leczenia, oceny planu leczenia oraz napromienienia pacjentów, z rozumieniem: dostrzeżenia ostrego odczynu popromiennego, związku ostrych i późnych odczynów popromiennych z jakością leczenia, pojęcia narządów krytycznych i histogramów objętościowych, teleradioterapii klinicznej, zasad brachyterapii klinicznejM1_U01

M1_U02

M1_U07

K_U08potrafi obsługiwać aparaturę medycyny nuklearnej: scyntygrafię narządową, scyntygrafię całego ciała, badania tomograficzne: SPECT i PET, badania aparatury hybrydowej SPECT/CT i PET/CT, badań jodochwytności; posiada znajomość podstaw radiofarmakologii oraz zasad wykonywania terapii radioizotopowejM1_U01

M1_U02

M1_U07

K_U09potrafi obsługiwać aparaturę elektromedyczną: elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii, aparatów do czynnościowej diagnostyki układu oddechowego, audiologii, aparatury hemodializyM1_U01

M1_U02

M1_U07

K_U10posiada umiejętność oceny i interpretacji badań w zakresie kompetencji personelu technicznego elektroradiologiiM1_U08

M1_U09

K_U11potrafi przewidzieć możliwe błędy w wykonaniu badania, jego artefakty i warianty oraz zapobiec imM1_U07
K_U12zna zasady kontroli jakości aparatury elektromedycznej, zna zasady organizacji pracowni diagnostycznych i prowadzenia ich dokumentacjiM1_U01
K_U13zna zasady dozymetrii i ochrony radiologicznej: pomiaru dawek, kontroli parametrów aparatury terapeutycznejM1_U02
K_U14posiada umiejętność opracowania i rejestracji wyników badań i zabiegów oraz wykonania dokumentacji badań i zabiegów z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej oraz elektromedycznejM1_U06

M1_U09

K_U15posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania tych informacji, interpretowania i wyciągania wniosków oraz formułowania opiniiM1_U06

M1_U12

K_U16posiada umiejętność komunikowania się w języku angielskim (lub innym języku obcym), zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia JęzykowegoM1_U14
K_U17potrafi komunikować się z pacjentemM1_U03
K_U18potrafi pracować w zespoleM1_U03
K_U19posiada znajomość obsługi komputera w zakresie edycji tekstu, analizy statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych, przygotowania prezentacjiM1_U10

M1_U13

K_U20potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej i pisemnej, adekwatnie do poziomu odbiorcówM1_U08

M1_U12

M1_U13

K_U21potrafi właściwie gospodarować czasem swoim i współpracownikówM1_U10
K_U22potrafi podejmować czynności w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocyM1_U11

M1_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia sięM1_K01
K_K02posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertówM1_K02
K_K03posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresuM1_K05

M1_K06

K_K04stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscuM1_K03
K_K05okazuje szacunek pacjentowi i zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowychM1_K03

M1_K08

K_K06przestrzega tajemnicy zawodowej i służbowej oraz przepisów, regulaminów i zarządzeń obowiązujących w miejscu pracy, w szczególności praw pacjentaM1_K03
K_K07potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowiaM1_K04

M1_K08

K_K08rozumie potrzeby przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach naukowych związanych z reprezentowaną dziedziną wiedzyM1_K08
K_K09właściwie organizuje pracę własną oraz potrafi współdziałać i pracować w grupieM1_K04
K_K10potrafi brać odpowiedzialność za własne działaniaM1_K02
K_K11przestrzega zasad bezpieczeństwa pracyM1_K07

M1_K09

K_K12przestrzega zasad etyki zawodowejM1_K03