Zm.: rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.52.460

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 marca 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 2 i art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 115, poz. 1207) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) sportowcach wojskowych - należy przez to rozumieć żołnierzy czynnie uprawiających sport w zespołach sportowych rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także żołnierzy uczestniczących w zgrupowaniach przygotowawczych i zawodach sportowych, organizowanych zgodnie z planem szkolenia od związku taktycznego wzwyż,";

2)
w § 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) wchodzącym w skład załóg okrętów wojennych i pomocniczych jednostek pływających Marynarki Wojennej - w dniach wykonywania obowiązków służbowych,

2) wykonującym, zgodnie z planem szkolenia, skoki ze spadochronem bądź nurkowanie w jednostkach kawalerii powietrznej, desantowo-szturmowych oraz Jednostkach Wojskowych: Nr 4101 i Nr 4118 - w dniach wykonywania obowiązków służbowych,";

3)
w § 15 w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) wchodzącym w skład załóg okrętów wojennych i pomocniczych jednostek pływających Marynarki Wojennej - w przypadkach i wymiarach określonych w ust. 1 pkt 1,

4) wykonującym zadania określone w § 7 pkt 5 lit. b)-d) - w wymiarze 40% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według normy wyżywienia szkolnej - 020.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.