Zm.: rozporządzenie w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.16.98

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 25 marca 1952 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 22, poz. 131, Nr 30, poz. 181, z 1947 r. Nr 43, poz. 226, z 1948 r. Nr 50, poz. 387, z 1949 r. Nr 25, poz. 182 i z 1952 r. Nr 10, poz. 52) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 grudnia 1950 r. w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalenia warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego (Dz. U. R. P. z 1951 r. Nr 3, poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 ust. 1 po pkt 1 zamiast przecinka stawia się kropkę i skreśla się pkt 2;
2)
w § 5 ust. 1 skreśla się pkt 3, a dotychczasowy pkt 4 staje się pkt 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.