Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.288.1695

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

Na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 116, poz. 779 i Nr 252, poz. 1695) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 21:
a) lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Sąd Rejonowy w Limanowej - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Mszanie Dolnej - dla miasta Mszana Dolna oraz gmin: Dobra, Mszana Dolna, Niedźwiedź i Rabka-Zdrój,",

b) lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) Sąd Rejonowy w Nowym Targu - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla miast Nowy Targ i Szczawnica oraz gmin: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice i Szaflary,";

2) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie:

a) Sąd Rejonowy w Bartoszycach - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Biskupcu - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Giżycku - Wydział Ksiąg Wieczystych dla miasta Giżycko oraz gmin: Giżycko, Kruklanki, Miłki, Ryn i Wydminy,

d) Sąd Rejonowy w Giżycku - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Węgorzewie dla gmin: Budry, Pozezdrze i Węgorzewo,

e) Sąd Rejonowy w Kętrzynie - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Mrągowie - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Nidzicy - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) Sąd Rejonowy w Olsztynie - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu,

j) Sąd Rejonowy w Piszu - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu,

k) Sąd Rejonowy w Szczytnie - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu;";

3) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

"34) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach:

a) Sąd Rejonowy w Augustowie - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Ełku - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Olecku - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Sejnach - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Suwałkach - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu;".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363, z 2004 r. Nr 172, poz. 1804, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1370.