Zm.: rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.112.942

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 czerwca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe (Dz. U. Nr 180, poz. 1509 oraz z 2005 r. Nr 63, poz. 559) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rozpoznawanie spraw z obszaru właściwości:

1) Sądu Okręgowego w Gdańsku - powierza się Sądowi Rejonowemu Gdańsk-Południe w Gdańsku;

2) Sądu Okręgowego w Krakowie - powierza się Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;

3) Sądu Okręgowego w Łodzi - powierza się Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;

4) Sądu Okręgowego w Warszawie - powierza się:

a) Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sądowi Rejonowemu dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie - w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu oraz Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie,

c) Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie - w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu;

5) Sądu Okręgowego we Wrocławiu - powierza się Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181 oraz z 2005 r. Nr 39, poz. 377.