Zm.: rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do wykonywania zadań poza wojskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.27.140

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lipca 1975 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do wykonywania zadań poza wojskiem.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1970 r. Nr 16, poz. 134, z 1972 r. Nr 53, poz. 341 i 342 oraz z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i Nr 47, poz. 282) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do wykonywania zadań poza wojskiem (Dz. U. Nr 39, poz. 256) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
dodaje się nowy pkt 3 w brzmieniu:

"3) wykonywania zadań w dziedzinie obrony cywilnej",

b)
dotychczasowy pkt 3 otrzymuje kolejną numerację 4;
2)
w § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) podlegają właściwym ministrom i określonym przez nich organom, a żołnierze skierowani do wykonywania zadań w urzędach terenowych organów administracji państwowej - również wojewodom, prezydentom miast oraz naczelnikom miast i dzielnic";

3)
w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Żołnierzy skierowanych do wykonywania zadań w urzędach terenowych organów administracji państwowej wyznacza na stanowiska oraz przenosi na inne wojewoda oraz prezydent miasta w województwie stołecznym i miejskim, po uprzednim uzgodnieniu z organem wojskowym określonym przez Ministra Obrony Narodowej.";

4)
w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Żołnierza odwołanego od wykonywania zadań poza wojskiem zwalnia z zajmowanego stanowiska organ uprawniony do wyznaczenia na to stanowisko.";

5)
w § 11 dodaje się na końcu wyrazy "oraz wojewodowie, prezydenci miast lub naczelnicy miast i dzielnic".
Właściwym ministrem w sprawach określonych w § 4 ust. 1 i 3, § 5, § 7 ust. 1, § 9 ust. 2, § 10 ust. 2 i § 13 ust. 2 dla żołnierzy zawodowych, wyznaczanych do wykonywania zadań w inspektoratach obrony cywilnej urzędów terenowych organów administracji państwowej, jest Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.