Zm.: rozporządzenie w sprawie wyznaczania oficerów w czynnej służbie wojskowej do wykonywania zadań poza wojskiem. - Dz.U.1965.33.214 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyznaczania oficerów w czynnej służbie wojskowej do wykonywania zadań poza wojskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.33.214

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lipca 1965 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania oficerów w czynnej służbie wojskowej do wykonywania zadań poza wojskiem.

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów Sił Zbrojnych (Dz. U. z 1958 r. Nr 2, poz. 5 oraz z 1963 r. Nr 15, poz. 78 i Nr 50, poz. 277) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1958 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 36, poz. 165) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie wyznaczania oficerów w czynnej służbie wojskowej do wykonywania zadań poza wojskiem (Dz. U. Nr 47, poz. 232) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Oficer otrzymuje uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami, przewidziane dla żołnierzy zawodowych w przepisach o uposażeniu żołnierzy.

2. Oficerowie wyznaczeni do wykonywania zadań w przedsiębiorstwach i zjednoczeniach, zatrudnieni na stanowiskach przewidzianych w schemacie organizacyjnym tych jednostek, mogą otrzymywać również premie na zasadach przewidzianych dla analogicznych grup pracowników cywilnych. Szczegółowe zasady premiowania oraz wysokość premii, jaką mogą otrzymywać oficerowie pełniący służbę w przedsiębiorstwach i zjednoczeniach, określa właściwy minister w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz Ministrami Finansów i Obrony Narodowej.

3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac ustala tabele zaszeregowania poszczególnych stanowisk, na które mają być wyznaczeni oficerowie, z przyrównaniem do odpowiednich typowych stanowisk wojskowych i określeniem stopni etatowych przywiązanych do tych stanowisk.

4. Minister Obrony Narodowej określa i podaje właściwemu resortowi wysokość uposażenia (bez premii), jakie przysługuje oficerowi na wyznaczonym stanowisku, obliczonego w myśl przepisów o uposażeniu żołnierzy, zgodnie z tabelą zaszeregowania stanowisk, wymienioną w ust. 3.

5. Uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami oraz premie (ust. 2) przysługujące oficerowi pokrywa się ze środków zakładów pracy, w których pełnią oni służbę, bez potrącania podatku od wynagrodzeń.

6. Oficerowi nie przysługują inne uposażenia, dodatki lub premie niż określone w ust. 1 i 2.";

2)
w § 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Premię wypłaca się oficerom w terminach, w jakich wypłacana jest ona analogicznym grupom pracowników cywilnych.";

3)
w § 11 ust. 1 wyrazy "z budżetu właściwego resortu" zastępuje się wyrazami "z zakładu pracy, w którym pełni służbę".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1965 r.