Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości zasiłku rodzinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.42.236

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 18 września 1963 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zasiłku rodzinnego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym (Dz. U. z 1947 r. Nr 66, poz. 414, z 1949 r. Nr 18, poz. 109 oraz z 1950 r. Nr 20, poz. 170 i Nr 36, poz. 333) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 stycznia 1953 r. w sprawie wysokości zasiłku rodzinnego (Dz. U. z 1953 r. Nr 8, poz. 24 i z 1957 r. Nr 27, poz. 120) przepisowi § 1 ust. 1 nadaje się następujące brzmienie:

"§ 1. 1. Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

a) na jedno dziecko, na które przysługuje zasiłek - 70 zł,

b) na dwoje dzieci, na które przysługuje zasiłek - 175 zł,

c) na troje dzieci, na które przysługuje zasiłek - 310 zł,

d) na każde następne dziecko, na które przysługuje zasiłek poczynając od czwartego - 155 zł."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się począwszy od wypłaty zasiłków rodzinnych przysługujących za miesiąc wrzesień 1963 r.