Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.294.1734

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2011 r.
§  1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 285, poz. 2857, z późn. zm. 3 ) po § 3f dodaje się § 3g w brzmieniu:

"§ 3g. Wysokość wskaźnika w 2012 r. wynosi 0,05%.".

3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2210, z 2006 r. Nr 237, poz. 1721, z 2007 r. Nr 234, poz. 1722, z 2008 r. Nr 228, poz. 1512, z 2009 r. Nr 221, poz. 1743 oraz z 2010 r. Nr 250, poz. 1683.