Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.19.167

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 lutego 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 3 i art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 36, poz. 410, z 2001 r. Nr 28, poz. 315 oraz z 2002 r. Nr 35, poz. 327) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Żołnierzowi zawodowemu wypłaca się w 2003 r. równoważnik pieniężny za przedmioty zaopatrzenia mundurowego niewydawane w naturze, zwany dalej "równoważnikiem".

2. Równoważnika nie wypłaca się żołnierzowi powołanemu w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. do zawodowej służby wojskowej, który otrzymał przedmioty zaopatrzenia mundurowego w naturze, z dniem powołania albo promocji.

3. Żołnierzowi zawodowemu mianowanemu w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. przysługuje:

1) pułkownikowi (komandorowi) na stopień generała brygady (kontradmirała) - wyrównanie do wysokości faktycznie poniesionych wydatków za przedmioty szyte na miarę,

2) generałowi (admirałowi) i kapitanowi (kapitanowi marynarki) mianowanym na wyższe stopnie wojskowe, chorążemu i podoficerowi mianowanym na stopnie wojskowe podporuczników (podporuczników marynarki), podoficerowi mianowanemu na stopień wojskowy w korpusie chorążych - wyrównanie do wysokości faktycznie poniesionych wydatków na uzupełnienie oznak (haftów).";

2)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Równoważnik pieniężny w wysokości określonej w rozporządzeniu przysługuje żołnierzom zawodowym od dnia 1 kwietnia 2003 r.".

1.
Żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 marca 2003 r. przysługuje równoważnik za rok 2003 w wysokości określonej w rozporządzeniu.
2.
Wypłata równoważnika, o którym mowa w ust. 1, następuje do dnia 1 kwietnia 2003 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.